Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Rz 746/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-10-25

z dnia 2 kwietnia 2012 r. sygn. akt. II FPS 3/11 mającej za swój przedmiot odpowiedź na pytanie: czy ulga meldunkowa obejmuje swoim zakresem wyłącznie budynek mieszkalny...
podstawę zwolnienia wskazując, że przemawiają za tym dyrektywy wykładni prawa oraz sposób uregulowania tzw. ulgi meldunkowej w przepisach u.p.d.o.f., których brzmienie czyni...

I SA/Rz 722/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-01-30

warunków wymaganych do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 121 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W trakcie postępowania sama...
Konstytucji nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń...