Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 1699/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-15

126, art. 22 ust. 6d, art. 30e ust. 1-3 oraz art. 21 ust. 21 ustawy organ podkreślił, że warunkiem skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej' było złożenie oświadczenia...
oświadczenie - w załączeniu do PIT-36L, a powtórnie w formie deklaracji PIT-39, co oznacza, że dopełnił warunku uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej, zatem...

I SA/Kr 1698/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-15

skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej' było złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie złożenia zeznania...
do skorzystania z ulgi meldunkowej, zatem określenie zobowiązania podatkowego na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie powinno mieć miejsca...

I SA/Kr 1700/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-15

z tzw. 'ulgi meldunkowej' było złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie złożenia zeznania za rok...
oświadczenie - w załączeniu do PIT-36L M. G, a powtórnie w formie deklaracji PIT-39, co oznacza, że dopełnił warunku uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej...

I SA/Kr 543/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-09-24

z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w latach 2007-2008, zastosowanie miała tzw. ulga meldunkowa, uregulowana w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym...
od osób fizycznych, a nie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 tejże ustawy. Ulga meldunkowa, polegała na zwolnieniu od zapłaty podatku w przypadku odpłatnego zbycia budynku...

I SA/Kr 1078/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-16

odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w latach 2007-2008 możliwe było uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach tzw. ulgi meldunkowej...
dotyczące ulgi zostało przesłane, albowiem nie potwierdzały tego żadne inne dowody. W uzasadnieniu wskazano, że nie odnotowano oświadczenia dotyczącego ulgi meldunkowej M. J...

I SA/Kr 355/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-05-26

praw i obowiązków podatkowych związanych ze sprzedażą nieruchomości w kontekście tzw. ulgi meldunkowej - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w T. wystąpił...
. (jako małżonkowie) byli bardzo długo zameldowani w sprzedawanym mieszkaniu, przysługuje im ulga meldunkowa - kierując ich do właściwego urzędu skarbowego T., Naczelnik...

I SA/Kr 246/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-07

nabytych lub wybudowanych w okresie od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2008r. podatnicy mogli korzystać z tzw. meldunkowej ulgi podatkowej po spełnieniu wymogów ustawowych...
przez ustawodawcę przesłanek uzasadniających zwolnienie z opodatkowania w oparciu o ulgę meldunkową. Organ stwierdził także, że termin złożenia tego oświadczenia...

I SA/Kr 1022/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-19

z ulgi meldunkowej., Pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 29 marca 2012r. skarżąca została poinformowana, że w tej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe...
o umożliwienie skorzystania z ulgi meldunkowej nie zostało wszczęte, zarzut skargi w tym zakresie zostałby merytorycznie rozpoznany., Zarządzeniem z dnia 27 sierpnia 2012r...

I SA/Kr 1290/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-09-23

przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej., Z przedstawionego...
z ulgi meldunkowej wystarczy, aby tylko jeden z małżonków był zameldowany w tym lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia'. Powołał...

I SA/Kr 2059/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-08

ustawodawca wprowadzając tzw. 'ulgę meldunkową' zwolnił od podatku przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, jeżeli podatnik...
ustawodawcę. Ponadto zauważono, że zdarzeniem, od którego uzależnia się stosowanie przepisów dotyczących ulgi meldunkowej lub związanej z wydatkowaniem przychodu na własne...
1   Następne >   3