Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bk 804/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-27

i nie dokonały oceny okoliczności, w jakich doszło do tego, że skarżący nie skorzystał z ulgi meldunkowej - czy faktycznie był w wymaganym zakresie zameldowany w lokalu...
tzw. ulgi meldunkowej. Skarżącemu odmówiono skorzystania z tej ulgi, gdyż nie złożył oświadczenia, że był zameldowany na pobyt stały w tym lokalu przez okres nie krótszy...

I SA/Bk 635/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-03-23

. do 31 grudnia 2008 r. Wnioskodawca nie może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, natomiast jego żona może skorzystać z ulgi meldunkowej. Wnioskodawca winien uiścić podatek...
pytanie:, czy może skorzystać z 'ulgi meldunkowej' i w związku z tym nie płacić podatku od sprzedaży nieruchomości? Formułując własne stanowisko w tej kwestii Skarżący...

I SA/Bk 222/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-07-20

Ulga meldunkowa, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., powinna obejmować całość sprzedanej nieruchomości lub udziału w niej, tzn. budynek mieszkalny wraz...
sądowym. Wskazała, że 'ulga meldunkowa' powinna dotyczyć całej sprzedanej nieruchomości, tzn. gruntu i posadowionego na nim budynku mieszkalnego, co wprawdzie nie wynika...

I SA/Bk 327/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-10-12

ust. 21 i 22 (tzw. ulga meldunkowa)., Zastrzeżenie zawarte w ustępie 21 tego przepisu stanowi, że zwolnienie,, o którym mowa, ma zastosowanie do przychodów podatnika...
i praw majątkowych wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy podatkowej uzyskane zostały w 2008 r., Z wymienionych przepisów wynika, że skorzystanie z ulgi meldunkowej...

I SA/Bk 115/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-06-20

roku. Na wezwanie Skarżąca zgłosiła się w Urzędzie Skarbowym w dniu [...].10.2011 r. i oświadczyła, że zapomniała powiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. o uldze meldunkowej...
zamieszkania. Zdaniem Skarżącej, złożenie dokumentów NIP-3 należy potraktować, jako złożenie oświadczenia o tym, że spełniła warunki do skorzystania z 'ulgi meldunkowej'. A zatem...

I SA/Bk 1325/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-04-13

pokazuje, iż zaległości podatkowe są konsekwencją, niezłożenia przez Skarżącą oświadczenia o spełnieniu warunków do przyznania ulgi meldunkowej. Jak sama Skarżącą...
warunków do przyznania tzw. ulgi meldunkowej. Decyzja ta jest ostateczna i podlega wykonaniu. Przyznaje wnioskowanej ulgi w zakresie umorzenia zaległości podatkowej stałoby...

II SAB/Bk 128/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-12-14

. przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca z zamiarem stałego przebywania bez podjęcia czynności meldunkowych jest w świetle przepisów ustawy o ewidencji...
ludności niedopuszczalne, bowiem z obowiązku meldunkowego ciążącego na osobach posiadających obywatelstwo polskie i przebywających stale na terytorium Rzeczpospolitej...

II SA/Bk 264/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-04-22

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce,, -posiadanie 'Karty Dużej Rodziny' w Polsce przy braku posiadania jakichkolwiek ulg w Białorusi,, - posiadanie europejskich kart...
meldunkowych miejsce stałego pobytu jest traktowane jako miejsce zamieszkania w ujęciu cywilistycznym. W sprawach meldunkowych bowiem o charakterze pobytu w określonej...

II SA/Bk 265/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-04-22

podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce,, -posiadanie 'Karty Dużej Rodziny' w Polsce przy braku posiadania jakichkolwiek ulg w Białorusi,, - posiadanie europejskich kart...
., Również dla celów meldunkowych miejsce stałego pobytu jest traktowane jako miejsce zamieszkania w ujęciu cywilistycznym. W sprawach meldunkowych bowiem o charakterze...

I SA/Bk 410/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-02-06

w ewidencjach ludności właściwych miejscowo organów meldunkowych. Z uwagi na powyższe Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. decyzją z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] określił...
wymienione z imienia, nazwiska i adresu nie figurowały w ewidencjach ludności właściwych miejscowo organów meldunkowych. W wyniku przesłuchań osób w charakterze świadków ustalono...