Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bk 635/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-03-23

. do 31 grudnia 2008 r. Wnioskodawca nie może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, natomiast jego żona może skorzystać z ulgi meldunkowej. Wnioskodawca winien uiścić podatek...
pytanie:, czy może skorzystać z 'ulgi meldunkowej' i w związku z tym nie płacić podatku od sprzedaży nieruchomości? Formułując własne stanowisko w tej kwestii Skarżący...

I SA/Bk 222/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-07-20

Ulga meldunkowa, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., powinna obejmować całość sprzedanej nieruchomości lub udziału w niej, tzn. budynek mieszkalny wraz...
sądowym. Wskazała, że 'ulga meldunkowa' powinna dotyczyć całej sprzedanej nieruchomości, tzn. gruntu i posadowionego na nim budynku mieszkalnego, co wprawdzie nie wynika...

I SA/Bk 327/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-10-12

ust. 21 i 22 (tzw. ulga meldunkowa)., Zastrzeżenie zawarte w ustępie 21 tego przepisu stanowi, że zwolnienie,, o którym mowa, ma zastosowanie do przychodów podatnika...
i praw majątkowych wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy podatkowej uzyskane zostały w 2008 r., Z wymienionych przepisów wynika, że skorzystanie z ulgi meldunkowej...