Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FSK 3474/17 - Wyrok NSA z 2019-09-03

skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., tzw. ulgi meldunkowej. Jednak powyższe zwolnienie miało zastosowanie, jeżeli podatnik...
uprawniających do skorzystania z ulgi meldunkowej, daje prawo do zwolnienia z opodatkowania. Skarżąca w terminie złożenia zeznania podatkowego PIT-36 za 2009 r., tj. w terminie do 30...

II FSK 1629/15 - Wyrok NSA z 2017-06-28

, że warunkiem skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej' było złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie...
strony, że przesyłka, którą M.G. wysłał do Urzędu Skarbowego, oprócz jego zeznania PIT-36L dodatkowo zawierała oświadczenie podatnika dotyczące ulgi meldunkowej...

II FSK 3685/18 - Wyrok NSA z 2019-07-31

., poz. 176, ze zm.) w brzmieniu z lat 2007-2008 oraz art. 8 ust. 1 i 3 ustawy zmieniającej z 2008 r., wystarczającym warunkiem skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej...
do zastosowania wobec skarżącego ulgi meldunkowej., Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, decyzją z 5 kwietnia 2018 r. uchylił w całości decyzję organu pierwszej instancji...

II FSK 1627/15 - Wyrok NSA z 2017-06-28

do skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej', czy też takie oświadczenie nie zostało przez nią złożone. W ocenie Dyrektora IS brak podstaw, aby przyjąć, że Skarżąca złożyła...
. wysłał do Urzędu Skarbowego, oprócz jego zeznania PIT-36L dodatkowo zawierała oświadczenie Skarżącej dotyczące ulgi meldunkowej. Pracownik Urzędu Skarbowego potwierdził...

II FSK 3684/18 - Wyrok NSA z 2019-07-31

skarżącej ulgi meldunkowej., Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, decyzją z 5 kwietnia 2018 r. uchylił w całości decyzję organu pierwszej instancji i, orzekając...
z prawa do rozpatrywanej ulgi meldunkowej. Jednak stosownie do art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie do przychodów...

II FSK 1112/20 - Wyrok NSA z 2022-12-15

skorzystania z ulgi meldunkowej, bowiem zeznanie to nie zawiera rubryki dotyczącej podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w latach 2007-2008., Strona nie zgadzając...
roku następującego po roku podatkowym, którego zeznanie dotyczy., DIAS zaznaczył, że z ww. regulacji prawnych wynika, że prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej...

II FSK 162/22 - Wyrok NSA z 2022-10-26

. o możliwości skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, które to dokumenty, w jego ocenie, umożliwiały mu skorzystanie z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy...
przez skarżącego dowody nie potwierdzały, że złożył on w ustawowym terminie oświadczenie o skorzystaniu z ulgi meldunkowej. W konsekwencji, nie można więc stwierdzić...

II FSK 1234/20 - Wyrok NSA z 2022-12-15

wyrazić woli skorzystania z ulgi meldunkowej, bowiem zeznanie to nie zawiera rubryki dotyczącej podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w latach 2007-2008., Strona...
uznał skargę za chybioną. Stwierdził, że spór w sprawie sprowadza, się do rozstrzygnięcia czy stronie przysługiwała tzw. ulga meldunkowa, o której mowa, w art. 21 ust. 1 pkt...

II FSK 1662/18 - Wyrok NSA z 2020-10-06

oświadczenia o skorzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej, wszczął z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym z tytułu...
prawu. Organ bowiem trafnie uznał, że w stanie faktycznym sprawy Skarżący nie był uprawniony do skorzystania z ulgi meldunkowej, ponieważ nie złożył oświadczenia...

II FPS 3/11 - Uchwała NSA z 2012-04-02

Tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz...
składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, tj. 'Czy tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art...
1   Następne >   +2   +5   +10   29