Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 1438/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-28

zryczałtowanego podatku dochodowego z odpłatnego zbycia ww. nieruchomości ponieważ w sprawie znajduje zastosowanie zwolnienie, tzw. 'ulga meldunkowa', W ocenie...
oraz art. 8 ust. 1 i 3 ustawy zmieniającej z 2008 r., wystarczającym warunkiem skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej' było zameldowanie przez podatnika w budynku lub lokalu...

II FSK 1499/19 - Wyrok NSA z 2022-02-09

uprzednio w sprawie skarżącego dotyczącej przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia o zamiarze skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej z tytułu zbycia własnościowego prawa...
oświadczenia o korzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej. Natomiast w odniesieniu do samej okoliczności ustalenia, czy oświadczenie zostało złożone w terminie bądź...

I SA/Łd 74/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-12

- bez tego nie jest możliwe skorzystanie z ulgi meldunkowej., Odnosząc się do zwolnienia, o którym jest mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. Sąd zwrócił uwagę, że Podatniczka nabyła lokal...
, wystarczającym warunkiem skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej było zameldowanie podatnika w budynku lub lokalu stanowiącym przedmiot odpłatnego zbycia na pobyt stały...

I SA/Łd 156/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-27

z opodatkowania przychodów na podstawie tzw. ulgi meldunkowej, natomiast mocą ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy...
podatkowego., A zatem w niniejszej sprawie warunkiem skorzystania z ulgi meldunkowej było złożenie przez podatniczkę stosownego oświadczenia we właściwym miejscowo urzędzie...

I SA/Lu 83/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-02-04

prawa do zwolnienia podatkowego z tytułu tzw. 'ulgi meldunkowej'., B. K. zmarła w dniu 2 listopada 2013 r. w związku z czym organ pierwszej instancji, po przeprowadzeniu...
., Z powyższych przepisów wynika jednoznacznie, że prawo do skorzystania z powyżej opisanej tzw. 'ulgi meldunkowej' uzależnione jest od od zameldowania na pobyt stały...

I SA/Gd 1479/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-08

dochodowym od osób fizycznych, jakim było złożenie w wymaganym terminie oświadczenia o korzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej., Od tej decyzji podatniczka odwołała się pismem...

I SA/Gd 1480/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-08

dochodowym od osób fizycznych, jakim było złożenie w wymaganym terminie oświadczenia o korzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej., Od tej decyzji podatnik odwołał się pismem z dnia 8...

III SA/Gl 529/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-24

. analizę danych personalnych z wykorzystaniem elektronicznego Wojewódzkiego Zbioru Meldunkowego (woj. [...]) oraz Systemu Rejestracji Centralnej Krajowej Ewidencji...

III SA/Gl 528/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-21

, od nabywców wykazanych w oświadczeniach;, 3. analizę danych personalnych z wykorzystaniem elektronicznego Wojewódzkiego Zbioru Meldunkowego (woj. [...]) oraz Systemu Rejestracji...