Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 330/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-07-18

dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, w ramach tzw. 'ulgi meldunkowej'. Podatnik wyjaśnił, iż w [...] r. stanie się właścicielem...
podatkowego na zasadzie tzw. 'ulgi meldunkowej'., Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia [...] nr [...] na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej odmówił...

I SA/Bd 697/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-12-18

przeznaczą na zakup nowego miejsca zamieszkania. Wskazali również, że celem rozszerzenia katalogu zwolnień przedmiotowych o ulgę meldunkową w ustawie z 16 listopada 2006r...
miałby uprawniać do skorzystania z ulgi meldunkowej. Do okresu zameldowania nie jest bowiem uwzględniany okres zameldowania przed dniem 01 stycznia 2007r., Organ II instancji...

I SA/Gd 598/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-01-09

. Zdaniem organu fakt zameldowania w przedmiotowej nieruchomości jest tylko dowodem dopełnienia obowiązku meldunkowego, natomiast o zastosowaniu ulgi z art.16 ustawy...
mieszkaniowe nie wymagają niezwłocznego i bezpośredniego zaspokojenia, są zatem sprzeczne z celem ulgi mieszkaniowej określonej w art.16 ustawy o podatku od spadków i darowizn...

I SA/Bd 356/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-06-13

(Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 1514 ze zm.) poprzez niewłaściwą ich wykładnię pozostającą w sprzeczności z celem przepisów ustanawiających ulgę; 2) błąd w ustaleniach...
do ponownego rozpoznania., Decyzją z dnia [...] 2007 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w B. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji., W uzasadnieniu organ wskazał, że ulga...

III SA/Wa 1387/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-14

, że okres zameldowania na pobyt stały, uprawniający do skorzystania z ulgi, powinien być liczony od dnia nabycia nieruchomości na własność i ma zastosowanie łącznie...
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Ustawodawca wprowadzając wymienioną ulgę, uzależnił skorzystanie z niej od spełnienia określonego warunku tj.: podatnik...