Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 792/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-11-06

wykonawczym nie istnieje, gdyż w jej przypadku zastosowanie miała 'ulga meldunkowa'. Pomimo, że na etapie wyrokowania w sprawie dotyczącej zarzutów postępowanie...
sądowoadministracyjne w przedmiocie ulgi meldunkowej było na etapie skargi kasacyjnej, sąd nie zawiesił postępowania, a wydał rozstrzygnięcie, które nie odpowiada prawu. Sprawa...

I SA/Kr 1022/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-19

z ulgi meldunkowej., Pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 29 marca 2012r. skarżąca została poinformowana, że w tej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe...
o umożliwienie skorzystania z ulgi meldunkowej nie zostało wszczęte, zarzut skargi w tym zakresie zostałby merytorycznie rozpoznany., Zarządzeniem z dnia 27 sierpnia 2012r...

I SA/Sz 1028/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-05-27

z ulgi mieszkaniowej, to jest nie złożył oświadczenia o korzystaniu z ulgi meldunkowej to Sąd - badając wyłącznie zgodność działania organów z przepisami prawa - podzielił...
przyjęcie, że Skarżąca spełniając warunki do skorzystania z przysługującej jej ulgi meldunkowej, w sposób świadomy z ulgi tej nie skorzystała, przez co doprowadziła...

II FSK 2481/15 - Wyrok NSA z 2017-10-26

, od których uzależnione jest skorzystanie z ulgi mieszkaniowej (nie złożyła oświadczenia o korzystaniu z ulgi meldunkowej), to WSA - badając wyłącznie zgodność działania organów...
jej ulgi meldunkowej, w sposób świadomy z ulgi tej nie skorzystała, przez co doprowadziła do powstania zobowiązania podatkowego, które wraz z należnymi odsetkami za zwłokę...