Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gl 594/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-28

Społecznych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ulg - odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Zakładu Ubezpieczeń...
postępowanie egzekucyjne. Ponadto organ uzyskał wiedzę, że pod adresem, gdzie zobowiązany jest zameldowany, prawo meldunkowe posiadają również następujące osoby: A. G., K. G. i M. G...