Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Lu 680/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-01-04

, warunkiem zastosowania wskazanej wyżej ulgi meldunkowej, zgodnie z treścią art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest złożenie przez podatnika...
dla skorzystania z ulgi meldunkowej bezpośrednio po sprzedaży lokalu; naruszenie art. 187 §1 i art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez przeprowadzenie oceny materiału...

I SA/Ol 783/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-02-17

, jak również nie złożyła oświadczenia w zakresie spełnienia warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej, przewidzianego w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Treść...
, że skarżącej przysługiwała ulga meldunkowa, a w konsekwencji nie była zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia...

III SA/Wa 769/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-21

z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej 'u.p.d.o.f.'), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., tj. ulgi meldunkowej., Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego...
zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., tzw. ulga meldunkowa, ponieważ w terminie płatności podatku, tj. do dnia 30 kwietnia 2011 r., Skarżąca...

I SA/Wr 1483/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-22

w kancelarii notarialnej była przekonana, iż korzysta ze zwolnienia podatkowego w ramach tzw. ulgi meldunkowej. Dopiero po otrzymaniu od organu podatkowego wezwania do złożenia...
deklaracji PIT-38 za 2010 r. i wykazania do opodatkowania dochodu ze sprzedaży darowanej nieruchomości, dowiedziała się, że skorzystanie z ulgi meldunkowej wiązało...

I SA/Lu 426/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-03-24

tego, że w dwojaki sposób złożyła ona oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej. Po pierwsze: składając deklarację PIT-37 za 2011 r. wykazała...
, że chce skorzystać ze zwolnienia podatkowego obejmującego przychody ze sprzedaży nieruchomości, co oznacza, że złożyła oświadczenie stanowiące wymóg skorzystania z ulgi meldunkowej...

I SA/Wr 294/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-10-21

meldunkowej (zakup mieszkania w latach 2007-2008, sprzedaż przed upływem 5 lat, zameldowanie w sprzedawanym mieszkaniu przez okres co najmniej 12 miesięcy), ulga...
o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej. Podatnicy składając deklarację PIT-36 za 2011 r. wykazali, że kwota podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw...

I SA/Lu 283/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-07-04

nabycie tego prawa. Ponieważ, jak ustalił organ pierwszej instancji, podatnik nie złożył oświadczenia uprawniającego go do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej...
, że podatnik nie złożył oświadczenia upoważniającego go do skorzystania z ulgi meldunkowej, co w konsekwencji doprowadziło do zanegowania jego prawa do zastosowania tejże...

I SA/Lu 282/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-07-04

tego prawa. Ponieważ, jak ustalił organ pierwszej instancji, podatnik nie złożył oświadczenia uprawniającego go do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej przewidzianej...
, że podatnik nie złożył oświadczenia upoważniającego go do skorzystania z ulgi meldunkowej, co w konsekwencji doprowadziło do zanegowania jego prawa do zastosowania tejże ulgi...

I SA/Bd 356/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-07-07

postępowania w sprawie przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy...
uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej organ podatkowy I instancji stwierdził, iż instytucję przywrócenia terminu, zgodnie z art. 162 § 4 cytowanej ustawy Ordynacja...

I SA/Bd 437/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-07-07

wszczęcia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ...
uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej organ podatkowy I instancji stwierdził, iż instytucję przywrócenia terminu, zgodnie z art. 162 § 4 cytowanej ustawy Ordynacja...
1   Następne >   +2   +5   +10   12