Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 116/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-27

ani rejestrach. Jedynie po śmierci męża w 2007 r. Z. P. podjęła decyzję o przeprowadzce do K., w celu skorzystania z ulgi meldunkowej z tytułu planowanej sprzedaży mieszkania...

I SA/Rz 159/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-05-11

meldunkowego, wynikającego z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności j dowodach osobistych (Dz,U. z 1984 r Nr 32. poz. 174)., Natomiast o zastosowaniu ulgi...
lub czasowego pobytu jest tylko dowodem, że dana osoba dopełniła obowiązku meldunkowego. Natomiast zastosowaniu ulgi, o której mowa w art 16 ww ustawy decyduje faktyczne...

I SA/Wr 175/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-29

tym podatnik wyraził wolę skorzystania z ulgi podatkowej z art. 16 u.p.s.d. i w tym celu oświadczył, że zamierza on zamieszkać i zameldować się w nabytym budynku w ciągu...
podatkowego), w którym stwierdził, że spełnia on warunki do zastosowania ulgi z art. 16 u.p.s.d. oraz że zamieszka i dokonana zameldowania na pobyt stały w nabytym...

I SA/Wr 3413/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-06-21

warunki ubiegania się o ulgę z art. 16 ustawy z dnia 28.07.1983r o podatku od spadków i darowizn, a w nabytym lokalu zobowiązuje się zamieszkiwać w okresie pięciu lat...
od dnia złożenia zeznania podatkowego. Mając na uwadze, iż po zastosowaniu przedmiotowej ulgi, czysta wartość masy spadkowej nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku...

I SA/Kr 1971/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-02-26

spadku po L.S. w kwocie w kwocie 27 529 zł, bez uwzględnienia ulgi mieszkaniowej wnioskowanej przez odwołującego., Od powyższej decyzji skarżący odwołanie...
, w którym zarzucił nieprzyznanie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego ulgi mieszkaniowej oraz odmowę przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków, którzy potwierdziliby fakt zawarcia...

III SA/Wa 1033/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-20

. P. oraz oświadczenie w przedmiocie ulgi uregulowanej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Między innymi stosownie do treści pkt 1 ww. oświadczenia Strony...
grupie podatkowej i zastosowaniu ulgi wynikającej z art. 16 u.p.s.d. stwierdził, że zobowiązanie podatkowe wobec Skarżącego nie powstało. W uzasadnieniu decyzji zawarto...

I SA/Bd 258/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-06-14

do zastosowania ulgi podatkowej. Takiej umowy nie może również zastąpić zawiadomienie złożone przy okazji dopełniania obowiązku meldunkowego, przedstawienie zeznań świadków...
, które takiej opieki wymagały. Organ podkreślił, że Ustawodawca jednoznacznie zastrzegł, że warunkiem skorzystania z ww. ulgi podatkowej jest sprawowanie przez co najmniej dwa...

I SA/Gd 20/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-26

i darowizn, uprawniających do skorzystania z ulgi., W decyzji z dnia 21 sierpnia 2009 r., organ podatkowy I instancji stwierdził, że '(...) na skutek zastosowania ulgi...
, umożliwiających utrzymanie ulgi, przyznanej na lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony w G. przy ul. [...]. Chodziło o wymóg 5 - letniego zamieszkiwania w nabytej...

I SA/Gl 269/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-08

jest tylko dowodem, że dana osoba dopełniła obowiązku meldunkowego, zaś o zastosowaniu ulgi decyduje faktyczne zamieszkiwanie. Przewidziana w art. 16 ustawy o podatku...
dotyczącego niezasadnej odmowy udzielenia E. K. ulgi podatkowej wynikającej z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn niezbędne jest przeprowadzenie postępowania...

SA/Sz 1694/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-12-08

art. 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn, co spowodowało, że zastosowana została przez notariusza ulga powodująca...
lokalu mieszkalnym w ciągu roku od dnia zawarcia umowy darowizny, co oznacza, że utraciła ona prawo do ulgi podatkowej określonej w tym przepisie., Po rozpatrzeniu sprawy...
1   Następne >   2