Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 229/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-06

'). Skarżąca i jej mąż oświadczyli następnie do treści ww. aktu notarialnego, że w przedmiotowym lokalu byli zameldowani od 2007 r. i korzystają z ulgi meldunkowej. Ww...
się z pytaniem, czy oświadczenie w akcie notarialnym, że w przedmiotowym lokalu małżeństwo S. i K. M. byli zameldowani od 2007 roku i korzystają z ulgi meldunkowej (§ 7...

III SA/Wa 1493/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-08

skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej' przy sprzedaży nieruchomości. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W dniu [...] września 2011 r. Strona...
tzw. 'ulgi meldunkowej'?, 2) Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym w dniu...

II FSK 633/10 - Wyrok NSA z 2011-10-05

czteroosobowa rodzina. W związku ze sprzedażą mieszkania mąż Skarżącej nabył prawo do ulgi 'meldunkowej' i nie był zobowiązany do zapłaty 19% podatku dochodowego od sprzedaży...
w przypadku odpłatnego zbycia prawa do lokalu mieszkalnego, to ulga 'meldunkowa' ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. Tym samym, spełnienie warunków do objęcia...

III SA/Wa 867/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wskazania czy oświadczenie w akcie notarialnym uprawnia do skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej...
nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22. W myśl art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. zwolnienie to (dalej: ulga meldunkowa) ma zastosowanie...

I SA/Go 1001/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-10

w przedmiocie przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczącą tzw. ulgi meldunkowej., Z akt sprawy wynika następujący stan faktyczny...
podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi meldunkowej., Przedstawiając zaistniały stan faktyczny skarżąca podniosła, że [...] grudnia 2008 r...

I SA/Gl 878/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-01-20

ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spełnia warunki do zastosowania ulgi meldunkowej. Natomiast wnioskodawczyni została poinformowana...
, że nie spełnia warunków do zastosowania ulgi meldunkowej i jest zobowiązana w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego do zapłacenia podatku dochodowego., W tym stanie faktycznym...

II FSK 2452/12 - Wyrok NSA z 2014-10-30

od podatku dochodowego odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od daty sprzedaży czyli tzw. 'ulgi meldunkowej', podlega część odkupiona 12 września 2007 r...
, w części nieruchomości wspólnej w wysokości 37/1000, zwolnieniu od podatku w ramach ulgi meldunkowej podlega tylko część tej nieruchomości tj. lokal mieszkalny o pow. 32,95 m...

I SA/Po 323/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-21

tzw. 'ulgi meldunkowej' jest nieprawidłowe., Opisując przedstawione we wniosku zdarzenie organ interpretacyjny podał, iż w dniu [...] czerwca 2010 r. wnioskodawca wspólnie...
od osób fizycznych stanowi, że ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, to mimo, że warunek zameldowania na pobyt stały 12 miesięcy spełnia tylko jeden...

I SA/Gl 378/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-07-27

od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej jest nieprawidłowe., Prezentując stan faktyczny wnioskodawca podawał, że w 2007 roku wraz...
zdarzeniu przyszłym przychody obojga małżonków z tytułu sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego będą zwolnione z podatku dochodowego na podstawie tzw. ulgi meldunkowej...

III SA/Wa 905/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-10

dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania w ramach tzw. 'ulgi meldunkowej' przychodu ze sprzedaży gruntu związanego ze zbytym lokalem mieszkalnym...
poprzedzających datę zbycia, co w jej ocenie uprawniało do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach tzw. ulgi meldunkowej. Nadto, wnioskodawczyni...
1   Następne >   +2   +5   9