Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Rz 426/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-10-06

komunalnymi, należną za 2 osoby, według stawki 30 zł od osoby, uwzględniającą ulgę za kompostowanie bioodpadów. Ustalenia faktyczne oparto na deklaracji właściciela...
we wskazanych okresach), zweryfikować dane meldunkowe, a przede wszystkim przesłuchać syna skarżącego i jego żonę (właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem porządkowym...

II SA/Lu 567/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-12

tej nie można dowolnie kształtować. Takie dane powinny być oparte o wiarygodne źródła, takie jak dane GUS, czy dane meldunkowe. Oparcie się o inne, mniej wiarygodne dane narusza...
wskazanych w sprawozdaniu za ostatni zamknięty okres sprawozdawczy (2020) oraz uwzględnienie koniecznej korekty z tytułu przewidzianych przez prawodawcę miejscowego ulg...

II SA/Lu 90/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-01-21

ulgą wynikającą z Karty Dużej Rodziny. Biorąc pod uwagę, że w analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy za poprzedni rok, tj. 2018, liczba 'osób...
musi posiłkować się danymi wynikającymi z ewidencji meldunkowych czy też danych GUS, które nigdy jednak nie oddadzą rzeczywistej ilości osób zamieszkujących daną gminę. Dane...

I GSK 903/11 - Wyrok NSA z 2013-03-14

nie uznał za wiarygodny dowód jednego zweryfikowanego oświadczenia wystawionego na osobę, która nie figurowała w ewidencji ludności właściwego miejscowo organu meldunkowego...
obowiązek wykazania przed organami podatkowymi, że zostały spełnione wszelkie wymagania określone prawem do skorzystania z ulgi w podatku akcyzowym. Brak wiarygodnych...