Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

I OSK 1911/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-19

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez jego zastosowanie, albowiem organem wyższego stopnia w rozumieniu art. 157 k.p.a. (właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji...
z art. 157 § 1 k.p.a. organem właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji w przypadkach wymienionych w art. 156 k.p.a. jest organ wyższego stopnia. Mając na względzie...

II SA/Bd 158/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-02-14

. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J. A. o stwierdzenie nieważności postanowienia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. z dnia [...] 2004r...
z art. 126 kpa - właściwym do stwierdzenia nieważności postanowienia w przypadkach wymienionych wart. 156 kpa jest organ wyższego stopnia., W konkretnej sprawie organem...

III SA/Łd 455/06 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2006-10-03

[...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności postanawia : odrzucić skargę. Orzeczeniem...
do stwierdzenia nieważności decyzji w przypadkach wymienionych w art.156 kpa jest organ wyższego stopnia zaś rozstrzygnięcie następuje w drodze decyzji co wynika z treści...

II SO/Bd 282/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-04-07

. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Jerzego A. o stwierdzenie nieważności postanowienia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. z dnia [...] 2004r...
. sygn. akt. II SAB/GD 160/01 oraz wniosek o stwierdzenie nieważności postanowień wydanych przez ten organ w dniu [...] 2004 r. i w dniu [...] 2004 r., oznaczonych numerem...

I OSK 57/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-30

stwierdzenia nieważności orzeczenia o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności postanawia: oddalić skargę kasacyjną Zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd...
przed organem właściwym w sprawie, chyba, że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Sąd zaznaczył, iż organem właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji...

II SAB/Ol 64/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-08

o Niepełnosprawności w sprawie nieważności orzeczenia I. zobowiązuje organ do załatwienia sprawy wszczętej z urzędu w dniu '[...]' roku w przedmiocie stwierdzenia...
) w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z dnia '[...]', domagając się stwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem...

IV SA/Wr 202/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-06-21

Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie D. o stwierdzenie nieważności wskazanego wyżej orzeczenia z dnia 2 grudnia 2016 r. Decyzją z dnia [...] marca 2017 r...
., nr [...] Wojewódzki Zespół odmówił stwierdzenia nieważności orzeczenia z dnia 2 grudnia 2016 r., W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 19 maja 2017 r. skarżący...

IV SA/Wa 2707/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-06

stwierdzenia nieważności orzeczenia w sprawie stopnia niepełnosprawności postanawia odrzucić skargę. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w C., orzeczeniem...
1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odmówił stwierdzenia nieważności orzeczenia z dnia [...] lutego 2012 r., Zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji z dnia...

II SA/Rz 353/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-11-22

podstawą prawną. Natomiast w myśl art. 145 p.p.s.a., Sąd zobligowany jest do uchylenia decyzji bądź postanowienia lub stwierdzenia ich nieważności, ewentualnie...
naruszeniem przepisów postępowania, jeśli mogło mieć ono istotny wpływ na wynik sprawy, lub zachodzą przyczyny stwierdzenia nieważności decyzji wymienione w art. 156...

IV SA/Gl 383/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-16

. akt I OSK 1658/16., W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonego postanowienia...
., Żądając stwierdzenia nieważności postanowień organów obydwu instancji skarżący wskazał, że każde z tych postanowień zostało podpisane przez przewodniczącą, a PZON i WZON...
1   Następne >   +2   +5   +10   17