Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X
  • Symbol

II SA/Rz 33/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-04-17

2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego I. Stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; II. zasądza od Zarządu Powiatu...
Powiatu [...] z dnia [...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego., Zarząd Powiatu [...] uchwałą z dnia [...] lipca...

II SA/Po 1281/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-22

Powiatu z dnia [...] lipca 2014 r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szpitala; oddala skargę. J. G. złożył...
oraz na uchwałę nr [...] Zarządu Powiatu z dnia [...]-07-2014 r. w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności postępowania kursowego na stanowisko dyrektora Szpitala...

IV SAB/Gl 71/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-02

Izby Pielęgniarek i Położnych w B. na bezczynność Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego w publicznym zakładzie opieki...
stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Medycznych [...] Pogotowia Ratunkowego., W skardze zarzucono, iż skarżona...

II SA/Rz 1341/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-01-18

funkcję, wyłonionej w prawidłowo przeprowadzonym konkursie., Wobec powyższego skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały oraz o zasądzenie na jej rzecz...
jednak stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały, pouczając jednocześnie skarżącą, że przysługuje jej prawo do wniesienia skargi na uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

IV SA/Gl 527/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-05

., W dniu [...] J. W. , działający przez pełnomocnika, skierował do Zarządu Powiatu T. wniosek o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego, z uwagi na naruszenie...
regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. Nr 115, poz.749 ze zm.), odrzucił wniosek J. W. o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora...

IV SA/Wr 259/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-11-27

stwierdzenie jej nieważności w całości. Na rozprawie w dniu 17 października 2017 r. Sąd ogłosił postanowienie którym zawiesił postępowanie sądowoadministracyjne w tej sprawie...
[...]w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały będącej jednocześnie przedmiotem skargi w tej sprawie. Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2017r. sygn. akt IV SA/Wr 472/17 Wojewódzki Sąd...

II SA/Rz 1342/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-01-18

z odmową powołania skarżącej na tą funkcję, wyłonionej w prawidłowo przeprowadzonym konkursie., Wobec powyższego skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonej...
kilku uchwał Zarządu Powiatu, w tym zaskarżonej uchwały. Wojewoda w dniu 25 czerwca 2021 r. odmówił jednak stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały, pouczając jednocześnie...

II SA/Rz 1343/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-01-18

skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały oraz o zasądzenie na jej rzecz od organu zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego...
. Wojewoda w dniu 25 czerwca 2021 r. odmówił jednak stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały, pouczając jednocześnie skarżącą, że przysługuje jej prawo do wniesienia...

II SA/Rz 112/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-04-23

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały ; II. zasądza od Zarządu Powiatu [...] na rzecz...
[...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego., Ww. uchwała Zarząd Powiatu [...] uznał za bezzasadny wniosek P.P. z dnia...

I OSK 968/13 - Wyrok NSA z 2013-09-03

., poz. 270 ze zm. - zwanej dalej 'P.p.s.a.'). Zaskarżonej uchwale zarzucił naruszenie art. 80 ust. 1 u.s.p. i wniósł o stwierdzenie jej nieważności w całości...
woli., Następnie Wojewoda wyjaśnił, że zgodnie z art. 80 ust. 1 u.s.p. 'stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   42