Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Miasta X

I SA/Wa 1981/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-01

Prezydenta W. z dnia [...] września 2010 r., nr [...] w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Zarządu [...] W.., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył...
Prezydent W. zarządzeniem z dnia [...] września 2010 r., nr [...] w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Zarządu [...] W., stwierdził nieważność m.in. zaskarżonej uchwały...

II SA/Wa 1883/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-20

, że wydane zostały z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności., Przesłanki nieważności aktu organu gminy określone zostały w art. 91...
art. 90 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnych., Powyższe oznacza, że jedynie istotne naruszenie prawa może być podstawą stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia...

III OSK 1540/21 - Wyrok NSA z 2022-10-20

zaskarżony wyrok co do stwierdzenia nieważności § 3 zaskarżonej uchwały i w tej części odrzuca skargę; 2) w pozostałym zakresie oddala skargę kasacyjną; 3) odstępuje...
do właściwości sądu administracyjnego;, - art. 147 § 1 p.p.s.a. poprzez uwzględnienie skargi M.W. i stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały, kiedy skargę należało odrzucić...

I SA/Wa 2159/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-17

. W konsekwencji podniesionych zarzutów skarżąca wniosła, o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały., W odpowiedzi na skargę Zarząd [...] wniósł o oddalenie skargi...
1127/09 zapadłym w sprawie poprzedniej uchwały w sprawie wniosku J.T. o zawarcie umowy najmu, której Sąd, tym wyrokiem, stwierdził nieważność. Organ nie uwzględnił...

II SA/Bd 79/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-03-02

doń wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji a następnie ewentualnie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z przedstawionych Sądowi akt administracyjnych wynika...
, że skarżąca złożyła takowy wniosek, który był rozpatrzony przez SKO zarówno w I jak i w II instancji., W niniejszej sprawie przedmiotem skargi jest wniosek o stwierdzenie...

I SA/Wa 528/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-07

z zachowaniem terminu, o jakim mowa w art. 53 § 2 in fine ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym., Skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności...
, że wniesiona skarga zasługuje na uwzględnienie, co skutkuje stwierdzeniem jej nieważności na podstawie art. 147 § 1 ppsa, aczkolwiek głównie z innych względów...

I SA/Wa 1724/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-16

byt prawny, bowiem została uznana za nieważną zarządzeniem nadzorczym Prezydenta m. W. z dnia [...] maja 2011 r., nr [...] w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Z. D...
r., nr [...]. Jak wynika zaś z akt administracyjnych sprawy Prezydent m. W. zarządzeniem z dnia [...] maja 2011 r., nr [...] stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały...

I SA/Wa 217/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-07

naruszenie przepisów prawa dające podstawę do stwierdzenia jej nieważności. W skardze wniosła o: 1) stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały; 2) stwierdzenie...
przesłanki stwierdzenia nieważności, sąd administracyjny orzeka o ich niezgodności z prawem., W odpowiedzi na skargę Prezydent W. wniósł o oddalenie skargi bądź o jej odrzucenie...

II SA/Wa 2275/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-14

praw lokatorów, co uzasadniało stwierdzenie nieważności uchwały w zaskarżonej części., Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2013 r. sygn. akt, I OSK...
., Skarga jest zasadna., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia, 10 października 2012 r. sygn. akt II SA/Wa 1360/12 stwierdził nieważność § 4 pkt 1...

III OSK 438/21 - Wyrok NSA z 2021-12-03

, w sytuacji, gdy istniały podstawy do stwierdzenia jej nieważności i w konsekwencji błędne uznanie, iż w niniejszej sprawie brak było podstaw do pozytywnego rozpoznania...
mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy, co powinno skutkować stwierdzeniem nieważności zaskarżonej uchwały na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a.., Skarżąca kasacyjnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   16