Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Dzielnicy X

III OSK 4679/21 - Wyrok NSA z 2021-11-10

, a istnieją przesłanki stwierdzenia nieważności, sąd administracyjny orzeka o ich niezgodności z prawem. Uchwała lub zarządzenie tracą moc prawną z dniem orzeczenia...
na prawomocny wyrok WSA z 13 czerwca 2019 r. II SA/Wa 54/19. Jednak podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały stanowią tylko takie naruszenia prawa, które mieszczą...

I OSK 1728/18 - Wyrok NSA z 2019-01-08

[...] z dnia [...] lipca 2009 r., wobec czego zaszły podstawy do stwierdzenia jej nieważności., Z tym rozstrzygnięciem nie zgodził się Zarząd, który wywiódł skargę kasacyjną...
oraz treści jej uzasadnienia wykazuje, że w istocie skarżący kasacyjnie zarzuca niezasadne stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały przez Sąd I instancji wskutek...

I OSK 1716/19 - Wyrok NSA z 2020-05-27

kasacyjnej wskazano na lakoniczność skargi, która ograniczała się w zasadzie do zaskarżenia uchwały oraz wniosku o stwierdzenie jej nieważności, ewentualnie niezgodności z prawem...
ich rozstrzygnięciem zawartym w uchwale, wnieśli o stwierdzenie nieważności tej uchwały lub stwierdzenie jej niezgodności z prawem. Zatem nawet taka lakoniczna treść skargi uprawniała Sąd...

III OSK 152/21 - Wyrok NSA z 2021-03-10

ust. 1 pkt 6 (poprzez jego niezastosowanie) uchwały lokalowej, skutkującym koniecznością stwierdzenia jej nieważności na podstawie art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia...
stwierdzeniem jej nieważności. Wbrew zapatrywaniu tego Sądu, organ podjął bowiem wyczerpujące starania celem ustalenia powierzchni mieszkalnej lokalu zajmowanego...

I OSK 2310/16 - Wyrok NSA z 2017-01-04

, ograniczającą się do stwierdzenia, że posiadają umowę najmu lokalu, nie odnosząc się do ich warunków mieszkaniowych., Wnieśli o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały...
wniosło o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał skargę za nieuzasadnioną. Sąd podał, że uchwała podjęta została...

I OZ 1184/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-04

o stwierdzenie jej nieważności oraz o zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów postępowania według norm przepisanych., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie...
do przywrócenia terminu, któremu strona uchybiła, może być wdrożona dopiero po stwierdzeniu, że czynność procesowa podjęta przez stronę jest - na skutek upływu terminu...

III OZ 54/22 - Postanowienie NSA z 2022-02-10

finansowej i możliwości płatniczych., Zażalenie na powyższe postanowienie wywiedli skarżący, podnosząc, że w swojej skardze wnosili o stwierdzenie nieważności przedmiotowej...
zmieniająca zaskarżoną w rozpoznawanej sprawie uchwałę, jednak rozważania Sądu dotyczyły również zaskarżonej uchwały)., Nadto kwestię ustalenia nieważności lub nieistnienia...

II SA/Wa 1289/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-22

prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., Na wstępie rozważań należy wskazać, że od 18 stycznia 2014 r. na mocy ustawy z dnia 6 grudnia...
stwierdzenie, że w przypadku publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje...

III OSK 1367/21 - Wyrok NSA z 2022-07-15

, co uzasadniało stwierdzenie jej nieważności., Skargę kasacyjną złożył Zarząd Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, zaskarżając powyższy wyrok w całości. Zarzucił naruszenie prawa...
ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) dalej 'p.p.s.a.' stwierdził nieważność zaskarżonej...

I OSK 234/16 - Wyrok NSA z 2016-06-01

- nie stwierdzono nieważności uchwały lub zarządzenia z powodu terminu określonego w ust. 1, a istnieją przesłanki stwierdzenia nieważności, sąd administracyjny orzeka...
do badania legitymacji skarżącego uprawniającej do wystąpienia ze skargą, a w razie stwierdzenia, że ma taką legitymację, dokonuje merytorycznej kontroli zaskarżonego aktu...
1   Następne >   +2   4