Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Konserwator Zabytków X

II SA/Kr 617/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-23

powierzchni zabudowy - dalszą dewastację zabytku., W związku z powyższym oraz w oparciu o przepis art.126 i 156§1 pkt 2 kpa wniósł o stwierdzenie nieważności całości...
na skargę, zostały przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uwzględnione., Wedle utrwalonego orzecznictwa sądów administracyjnych podstawą stwierdzenia nieważności...

II GW 109/23 - Postanowienie NSA z 2023-12-07

, przeprowadzonej w stosownym trybie, czy to przez organ orzekający w kwestii odwołania lub wniosku o stwierdzenie nieważności, czy to przez sąd administracyjny...

II SAB/Kr 388/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-27

II instancji względnie sądu administracyjnego,, 5) czy składane były wnioski o stwierdzenie nieważności, względnie o wznowienie postępowań zakończonych wydaniem orzeczeń...
w niniejszej sprawie,, 2) stwierdzenie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 3) zasądzenie od organu na rzecz skarżącego kosztów postępowania...

II SA/Gd 895/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-04-24

stwierdzenia ich nieważności. Skarżąca zarzuciła naruszenie prawa materialnego oraz procesowego, tj.:, a) art. 36 ust. 1 pkt 10 u.o.z., poprzez brak wydania pozwolenia...
z przeprowadzoną w dniu 19 kwietnia 2018 r., a ponowioną na wniosek inwestora w dniu 23 lipca 2018 r., kontrolą zabytku i stwierdzonymi nieprawidłowościami w odniesieniu do art. 36 pkt...

II SA/Kr 26/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-06-09

podstawą prawną. Granice sądowej kontroli ograniczają tylko granice sprawy i zakaz orzekania na niekorzyść skarżącego przy braku przesłanek do stwierdzenia nieważności...
lub stwierdzenia bezskuteczności ww. czynności, ewentualnie wyłączenia budynku stanowiącego własność skarżącej położonego na dz. nr [...] w obr. J. , gm. S. z Wojewódzkiej...

II SA/Go 950/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-12-15

nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Wady skutkujące koniecznością uchylenia aktu, stwierdzenia jego nieważności bądź wydania...
. Włączenie do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków musi wynikać ze stwierdzenia przez organ, że obiekt charakteryzuje się cechami, które nie budzą wątpliwości aby dany obiekt...

I OSK 1263/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-19

, lecz jej skarga nie jest odwołaniem od decyzji, a wnioskiem o stwierdzenie jej nieważności. Natomiast Sąd I instancji bezpodstawnie uznał wniesioną skargę za środek odwoławczy...
jej nieważności, stwierdzenie wydania danego aktu z naruszeniem prawa, stwierdzenie bezskuteczności aktu lub czynności oraz zobowiązanie organu do wydania decyzji...

II SA/Gd 285/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-04-27

przedmiotowa decyzja stała się ostateczna., W myśl przepisu art. 16 k.p.a. uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania...

I OSK 480/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-26

., W uzasadnieniu postanowienia Sąd stwierdził, że zaskarżona decyzja jest decyzją organu pierwszej instancji, od której strony nie złożyły odwołania do Generalnego Konserwatora Zabytków...
zaś bierze pod rozwagę jedynie nieważność postępowania, co oznacza związanie przytoczonymi w skardze kasacyjnej jej podstawami, ogólnie określonymi w art. 174 P.p.s.a. Podstawy...

II SAB/Łd 11/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-05-30

nie może zatem zmienić zaskarżonej decyzji, a jedynie uwzględniając skargę może ją uchylić, stwierdzić jej nieważność lub niezgodność z prawem. W przypadku...
stycznia 2004 r. podstawy prawnej projektu decyzji o wzzt. Ponadto stwierdzono, że teren nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz nie uwzględniony został fakt wpisania...
1   Następne >   3