Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

III SA/Kr 5/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-09-19

. N., C. W. o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...] 2002 r. znak [...] orzekającej o wprowadzeniu w ewidencji gruntów obrębu [...] - gm. [...] zmian...
o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...] 2002 r. znak [...] w sprawie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów. Zdaniem wnioskodawców decyzja Starosty...

IV SA/Wa 324/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-25

Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa [...] z dnia [...] grudnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności czynności administracyjno - prawnej I. uchyla...
w sprawie stwierdzenia nieważności czynności administracyjno-prawnej przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego operatu kontroli ewidencji gruntów...

II SA/Rz 140/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-05-24

prowadzone postępowanie odwoławcze do czasu zakończenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty [...] z dnia 2 września 2008 r. nr GG.7430-10-4-39/08...
2020 r. nr GK-II.7221.5.2020 wydaną w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Starosty...

II SA/Bk 38/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-07-02

o stwierdzenie nieważności decyzji podziałowej z dnia [...] października 1987 r. Prawomocnym wyrokiem z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie sygn. akt SA/Bk 1348/03 Wojewódzki...
decyzję z dnia [...] maja 2003 r. nr [...] o stwierdzeniu nieważności decyzji Naczelnika Miasta i Gminy S. z dnia [...] października 1987 r. Postanowieniem z dnia...

II SA/Rz 830/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-04-21

dotyczącym działki nr 1484 stanowiącej własność S. Rz.., Stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Powiatu z dnia [...] stycznia 2004 r. [...] w jej pkt I podyktowane było brakiem...
ewidencji gruntów. Zdaniem WINGiK uchybienie takie należało kwalifikować jako rażące naruszenie prawa, a to dawało podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji w części...

III SA/Kr 850/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-04

niejawnym wniosku M. B. z dnia 14 kwietnia 2014 r. o stwierdzenie nieważności wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 16 maja 2007 r., sygn. akt...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie M. B. zwróciła się o 'stwierdzenie nieważności wyroku z dnia 16 maja 2007 r., sygn. akt III SA/Kr 850/06 na podstawie...

II SA/Rz 1646/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-16

skargi, wnioskiem z dnia 10 listopada 2014 r. zwrócił się do Głównego Geodety Kraju o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji WINGiK. Po wszczęciu postępowania...
nadzwyczajnego Główny Geodeta Kraju decyzją z dnia [...] lutego 2015 r. odmówił stwierdzenia nieważności spornego rozstrzygnięcia organu nadzoru geodezyjnego. Od powyższej decyzji...

I OSK 2348/12 - Wyrok NSA z 2013-07-26

r. wystąpiła do tego organu z żądaniem stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Krośnie z dnia 29 listopada 1996 r., Oddalając skargę L.G....
. nr [..]w przedmiocie zgłoszonego przez nią żądania stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 29 listopada 1996 r., ponieważ stwierdzono w niej, że zgłaszane przez nią żądania...

III SA/Kr 781/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-09

. nie stanowi podstawy do przeprowadzenia wnioskowanej zmiany. Jedynym bezpośrednim następstwem powyższych decyzji jest stwierdzenie nieważności orzeczeń nacjonalizacyjnych...
dokumentacją są przedmiotem użytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych. Stwierdzenie nieważności orzeczenia nacjonalizacyjnego nie skutkuje automatycznym wzruszeniem...

II SA/Rz 261/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-05-31

stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w [..] z 29.11.1996 r. W tych okolicznościach brak było podstaw do uwzględnienia prośby., Z postanowieniem...
z żądaniem stwierdzenia jej nieważności. W decyzji o odmowie stwierdzenia nieważności pouczono ją, że zgłoszone żądanie może być przedmiotem odrębnego postępowania, dlatego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100