Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

II SA/Bd 1136/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-06-17

2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zawiesił postępowanie z uwagi na toczące się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewódzki...
wnieśli o podjęcie zawieszonego postępowania z powodu zakończenia procedowania w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonej w niniejszej sprawie decyzji Wojewódzki...

II SA/Wr 184/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-09-16

listopada 2003 r., które zostało zakwalifikowane przez D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji nr [...], A. K...
dla mieszkańców., Decyzją nr [...] z dnia 10 grudnia 2007 r. D. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Starosty O. nr [...] z dnia...

II OSK 1368/13 - Wyrok NSA z 2014-12-19

w całości decyzję PINB z dnia [...] lutego 2011 r. i odmówił stwierdzenia nieważności decyzji PINB z dnia [...] marca 2008 r. nr [...]., Postanowieniem z dnia [...] lipca 2011 r...
nadzwyczajnym - stwierdzenia nieważności w stosunku do decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie z dnia [...] marca 2008 r., a następnie...

II SA/Wr 370/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-23

dotyczącą budowy i oddania do użytkowania przedmiotowej inwestycji, tj. dokumentację zgromadzoną w sprawie pozwolenia na budowę, stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę...
zgromadzonej przez Wojewodę D. w toku postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty T. z dnia 27 lutego 2003 r., Nr [...], udzielającej pozwolenia na budowę...

II OSK 3141/14 - Wyrok NSA z 2015-09-04

Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji PINB w Tarnowie z dnia [...] maja 2011 r. znak: [...] 1. uchyla...
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowie z dnia...

II OSK 85/13 - Wyrok NSA z 2014-06-10

ten nie przewiduje możliwości wznowienia postępowania w sytuacji stwierdzenia nieważności decyzji wcześniejszej., Brak również, w ocenie skarżącej Spółki, podstaw...
w niniejszej sprawie jest to czy stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę mogło stanowić podstawę do wznowienia postępowania zakończonego decyzją o pozwoleniu...

II OSK 504/15 - Wyrok NSA z 2016-11-29

także, że toczy się przed Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego postępowanie z wniosku zobowiązanych o stwierdzenie nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora...
. Fakt złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] września 2002 r. pozostaje bez wpływu na wynik niniejszego postępowania. Tym bardziej, że Główny...

II OSK 1367/13 - Wyrok NSA z 2014-12-19

z dnia [...] lutego 2011r. i odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie z dnia [...] marca 2008r., nr [...]., Następnie...
w przedmiocie stwierdzenia nieważności tej decyzji, które zostało ostatecznie zakończone poprzez odmowę stwierdzenia nieważności tej decyzji;, - art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a....

II SAB/Wr 46/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-05-19

nie był właściwy do rozpoznania wniosku skarżących o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru...
sierpnia 2013 r., Nr [...], odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji PINB z dnia 14 marca 2013 r., Nr [...]., Z kolei...

II OSK 636/17 - Wyrok NSA z 2019-02-06

, że skarżący po wydaniu przez Wojewodę [...] decyzji z [...] września 2003 r. o stwierdzeniu nieważności pozwolenia na budowę z [...] marca 2000 r., wykonywali w budynku handlowym...
otwartego, wykonanego do dnia wydania przez Wojewodę [...] decyzji z [...] września 2003 r. o stwierdzeniu nieważności pozwolenia na budowę. Następnie Powiatowy Inspektor...
1   Następne >   +2   +5   +10   100