Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzka Komisja Lekarska X

II SA/Rz 707/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-04-23

istotny wpływ na wynik sprawy - albo skutkujące stwierdzeniem nieważności tej decyzji, jeśli zachodzą przyczyny przewidziane w art. 156 k.p.a. lub w innych przepisach...
, zaistniały bowiem przesłanki z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. skutkujące stwierdzeniem nieważności decyzji., Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym...

II SA/Rz 558/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-02-28

., W myśl art. 145 p.p.s.a., Sąd zobligowany jest do uchylenia decyzji lub stwierdzenia nieważności, ewentualnie niezgodności z prawem, gdy dotknięta jest ona naruszeniem...
ono istotny wpływ na wynik sprawy lub zachodzą przyczyny stwierdzenia nieważności decyzji przewidziane w art. 156 k.p.a., lub innych przepisach., Poddawszy takiej...

III SA/Łd 517/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-09

'), uwzględnienie przez sąd administracyjny skargi i stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia w całości lub w części, ma miejsce gdy zachodzą przyczyny określone w art...
zachodzi konieczność stwierdzenia nieważności orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej z dnia [...] r. [...] na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a., e.o. ...

IV SA/Po 224/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-04-07

określonego w art. 129 § 2 kpa, w związku z czym pozostaje bez rozpoznania. Przyczyną stwierdzenie nieważności postanowienia z dnia [...] było wydanie tego aktu z naruszeniem...
przepisach. Art. 156 jako jedną z przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji wymienia wydanie aktu indywidualnego z naruszeniem przepisów o właściwości., Wobec powyższego...

II SA/Rz 651/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-01-23

zadecydowały o stwierdzeniu nieważności orzeczenia WKL., W sprawie bezsporny jest fakt, że przedmiotem skargi jest orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w R., które wydane...
przez organ kolegialny, którego skład narusza przepisy prawa, dlatego orzeczenie to podlega stwierdzeniu nieważności, w oparciu o przepis art. 145 § 1 pkt 2 P.p.s.a. w związku...

II SA/Rz 1069/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-02-09

. 145 P.p.s.a., sąd zobligowany jest do uchylenia decyzji bądź postanowienia lub stwierdzenia ich nieważności, ewentualnie niezgodności z prawem, gdy dotknięte...
, jeśli mogło mieć ono istotny wpływ na wynik sprawy, albo zachodzą przyczyny stwierdzenia nieważności decyzji wymienione w art. 156 k.p.a. lub innych przepisach., W ramach...

II OSK 1530/06 - Wyrok NSA z 2007-02-28

'składając na papierach podpisy.' Sąd przyjął w tej sytuacji, że być może zachodzą przesłanki do stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Powiatowej Komisji...
możliwość domagania się stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji w odrębnym postępowaniu administracyjnym, nie wnikając w ogóle w kwestie, czy skarżący brał...

II OSK 314/07 - Wyrok NSA z 2007-10-16

. powstrzymując się od stwierdzenia nieważności zaskarżonego orzeczenia. Do istoty instytucji uznania za osobę trwale niezdolną do służby wojskowej we wszystkich trzech stanach...
tych przepisów doszło, gdyż Sąd nie stwierdził nieważności zaskarżonego orzeczenia, pomimo tego, iż zostało wydane z naruszeniem przepisów o właściwości. Jak stwierdzono...

IV SA/Gl 1369/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-06-19

kpa., Należy podkreślić, że przepisy procedury administracyjnej wykluczają możliwość stwierdzenia nieważności decyzji w postępowaniu odwoławczym ( wyr. NSA z dnia 13...
września 1999 r., IV SA 39/99, niepubl. ). Jednakże stwierdzenie, że zaskarżona decyzja zawiera wadę nieważności ( art. 156 § 1 k.p.a.), zmusza organ odwoławczy...

IV SA/Po 878/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-12-06

A D N I E N I E, Prawomocnym wyrokiem z dnia 18 listopada 2004 r.- sygn. IV SA/Po 1091/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził nieważność postanowienia...
wyrokiem z dnia 7 kwietnia 2005 r.- sygn. IV SA/Po 224/05 stwierdził nieważność postanowienia Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w P. z dnia [...] stycznia 2005 r...
1   Następne >   +2   4