Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wójt Gminy X
  • Symbol

III SAB/Kr 44/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-24

bezczynność 'w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Gminy z dnia [...] 1993 r. Nr [...] w przedmiocie rozgraniczenia pomiędzy działkami ewidencyjnymi...
dwa postępowania; o stwierdzenie nieważności oraz o wznowienie postępowania., Według Wójta, Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem z dnia [...] 2008 r. znak...

II SA/Sz 505/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-06-21

w dniu 21 czerwca 2007r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku H. i W. B. o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy z dnia [...]r., znak [...] w przedmiocie ustalenia...
Administracyjnego , za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego , wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy z dnia [...]r., znak [...]. Zdaniem...

II SA/Lu 510/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-06-28

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. N. o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy z dnia [...] Nr [...] dotyczącej przejęcia gospodarstwa rolnego na własność Skarbu...
Państwa w zamian za świadczenia emerytalne p o s t a n a w i a odrzucić skargę A. N. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy z dnia...

II OSK 791/18 - Wyrok NSA z 2018-07-24

spółka wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na powołaną uchwałę, wnosząc o stwierdzenie jej nieważności oraz zasądzenie kosztów postępowania...
czy stwierdzenie nieważności planu miejscowego w części nie powoduje dezintegracji postanowień całego planu, art. 134 § 1 i art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez nieuwzględnienie...

II OSK 2402/15 - Wyrok NSA z 2016-10-11

Miejskiej w Z. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Z. - obszar 'C' żądając stwierdzenie jej nieważności w całości - jako niezgodnej z art...
. Wojewoda wskazał, że tryb stwierdzania nieważności uchwał rady gminy oraz podmioty uprawnione do stwierdzenia nieważności uchwały zostały określone w art. 91 ust. 1 oraz art...

IV SA/Wa 2878/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-31

[...] (dalej: 'skarżący' lub 'Wojewoda)., II.1. W skardze z 29 września 2014 r. Wojewoda wniósł o stwierdzenie nieważności Uchwały w części:, (i), - § 4 pkt 2 Uchwały;, - § 4 pkt...
, iż ich uwzględnienie nie jest możliwe poprzez odpowiednią modyfikację tego przepisu, lecz w celu usunięcia niezgodności z prawem konieczne jest stwierdzenie nieważności całego...

II OSK 1753/18 - Wyrok NSA z 2020-10-27

., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w [...] 1. uchyla zaskarżony...
[...] września 2017 r., nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki...

II OSK 309/17 - Wyrok NSA z 2019-01-16

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw [...], [...], [...] w Gminie [...] domagając się stwierdzenia jej nieważności. W uzasadnieniu wskazała...
nieważności zaskarżonej uchwały w całości a na wypadek nie podzielenia poglądu o wadliwości uchwały w całości wniosła o stwierdzenie jej nieważności w zakresie § 5 ust. 2 pkt 4, §...

II SA/Bk 246/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-07-10

jednorazowej opłaty za podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę przyłączy., Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności...
nieważności uchwały również w zakresie, w jakim obowiązek uzyskania tego pozwolenia uchwała przewiduje., W odpowiedzi na skargę organ wskazał, że kwestię stwierdzenia...

II SA/Wr 813/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2023-03-02

nieruchomości lub gospodarstwa rolnego skutkiem czego doszło do przekroczenia delegacji ustawowej., Wobec podniesionych zarzutów Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności...
. Zaprezentowane stanowisko skarżący wsparł wskazanymi w treści skargi wyrokami sądów administracyjnych., Końcowo Prokurator stwierdził, iż stwierdzenie nieważności zaskarżonej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100