Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I SA/Kr 4/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-03

odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - skargi oddala - Decyzjami z dnia 27 października 2016 r. od nr [...] do nr [...] Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej, po rozpatrzeniu...
zaś został utrzymany w mocy w wyniku orzeczenia NSA z dnia 2 lipca 2015 r., sygn. akt I FSK 748/14., Następnie, podatnik złożył wnioski o stwierdzenie nieważności ostatecznych...

I SA/Kr 1066/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-20

. Podkreślić należy, że jedynym powodem stwierdzenia nieważności zaskarżonych rozstrzygnięć związanych z prowadzonym wobec skarżącej Spółki postępowaniem egzekucyjnym...
. Jak to już jednak zostało wskazane wcześniej, z uwagi na stwierdzenie przedmiotowym wyrokiem nieważności rozstrzygnięć w przedmiocie odmowy uznania zarzutów na prowadzone...

I SA/Kr 874/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-07-07

-4216/33/02, zarzucając rażące naruszenie art. 112 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Skarżący wniósł o stwierdzenie...
nieważności zaskarżonej decyzji. W odpowiedzi na skargę Urząd Skarbowy w Nowym Sączu wniósł o oddalenie skargi., Pismem z dnia 01.07.2004 r. Prokurator Prokuratury...

I SA/Kr 1705/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-12

lub czynności, które by mogło skutkować stwierdzeniem nieważności, ponieważ przedmiot zaskarżenia pozostaje nadal niesprecyzowany., Tym samym nie ma żadnych powodów...
- wyrazili wprost wolę cofnięcia skargi., Tut. Sąd nie dopatrzył się w tym zakresie zamiaru obejścia prawa, jak również niemożliwym jest stwierdzenie wad zaskarżonego aktu...

I SA/Kr 1413/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-22

decyzję Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K. wniosła spółka domagając się stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji, uchylenia zaskarżonej decyzji...
się wskazanych wyżej uchybień, a tym samym podstaw do uwzględnienia skargi i uchylenia zaskarżonej decyzji lub stwierdzenia jej nieważności. W ocenie Sądu, zaskarżona decyzja...

I SA/Bd 630/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-10-20

stwierdzenia nieważności postanowienia (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.)., Badając przedmiotową sprawę według przedstawionych kryteriów Sąd stwierdził, że naruszono art. 217 § 2 ustawy...
, że podtrzymuje stanowisko zawarte w postanowieniu z dnia [...] r., W skardze spółka wniosła o usunięcie naruszenia prawa w postaci stwierdzenia niezachowania terminu 25 dni...

I SA/Kr 656/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-10

do uwzględnienia skargi i uchylenia zaskarżonej decyzji lub stwierdzenia jej nieważności. W ocenie Sądu, zaskarżona decyzja odpowiada prawu. Skarga nie zasługiwała zatem...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi-tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1302 ze zm. dalej-p.p.s.a.). Ponadto, Sąd może stwierdzić nieważność decyzji w całości lub w części...

I SA/Kr 1244/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-24

wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a-c p.p.s.a.) lub też naruszenie prawa będące podstawą stwierdzenia jej nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.). W przypadku...
celno-skarbowa zakończyła się wydaniem wyniku kontroli z 11 marca 2020r., który został doręczony podatnikom w dniu 18 marca 2020r. W wyniku kontroli stwierdzono, że obaj...

I SA/Gd 1132/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-04

stwierdził, że usunięcie z obrotu prawnego decyzji będącej podstawą wpisu do rejestru zastawów (wskutek jej uchylenia, zmiany, stwierdzenia nieważności) nie powoduje z mocy...
administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne., W wyniku takiej kontroli decyzja może zostać uchylona w razie stwierdzenia, że naruszono...

I SA/Kr 141/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-30

toczącego się postepowania., Mając na uwadze powyższe naruszenia, wniesiono o stwierdzenie nieważności zaskarżonego postanowienia w całości; ewentualnie uchylenie...
. Samo stwierdzenie, że wynik innego postępowania może mieć, a nawet będzie miał wpływ na losy sprawy administracyjnej, nie daje jeszcze podstaw do zawieszenia...
1   Następne >   +2   6