Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

III SA/Gl 2261/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-09

[...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] r...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w K. z dnia [...] r. nr [...] zatwierdzającej plan ruch zakładu...

II GSK 785/16 - Wyrok NSA z 2018-03-21

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wstrzymania ruchu zakładu górniczego oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z 24...
stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wstrzymania wykonania robót geologicznych., Z uzasadnienia wyroku wynika, że Sąd I instancji za podstawę rozstrzygnięcia...

III SA/Gl 1589/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-05

Urzędu Górniczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ruchu i likwidacji zakładu górniczego (odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej sporządzony...
. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) - zwanej dalej 'Kpa', w której odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora [...] w K. z [...] r., znak...

III SA/Gl 186/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-27

stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej dotyczącej ruchu zakładu górniczego 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego...
dotyczącej umorzenia w całości postępowania zakończonego decyzją tego organu z dnia [...] r. nr [...] w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu...

III SA/Gl 657/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-01

k.p.a., z żądaniem stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora UGBKUE z dnia [...], l.dz. [...], zmienionej decyzją Prezesa WUG z dnia [...] r., znak [...], którą uchylono...
ów skarżący poprzedził wnioskiem z dnia 16 stycznia 2020 roku, w którym wystąpił do Prezesa WUG z żądaniem stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora UGBKUE z dnia...

II GSK 4645/16 - Wyrok NSA z 2018-12-11

[...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd I instancji wynikało, że:, Pismem z dnia [...] kwietnia 2015 r., Skarżący wnieśli...

III SA/Gl 172/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-21

. na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
. z o.o. w P. na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. (dalej: Prezes) z [...]r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej...

III SA/Gl 969/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-27

. na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach z dnia [...] r.nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wstrzymania ruchu zakładu...
) posiadanie planu ratownictwa górniczego., W dniu [...] r. do Prezesa WUG, wpłynął wniosek strony o stwierdzenie nieważności tej decyzji i umorzenie postępowania. We wniosku...

III SA/Gl 19/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-06-03

Wyższego Urzędu Górniczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Pismem z 12 grudnia 2019 r. 'A' sp. z o.o. w S...
stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w K. z [...] r. nr [...] poprzez błędną ocenę, że w decyzji I instancji został określony adresat podczas...

II GSK 1621/18 - Wyrok NSA z 2018-11-14

w Katowicach z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej dotyczącej ruchu zakładu górniczego - po wznowieniu...
wydaniem przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach decyzji z [...] grudnia 2013 r. o stwierdzeniu nieważności decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego...
1   Następne >   +2   +5   +10   19