Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

II SA/Bd 23/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-03-06

Szefa [...] w B. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wypowiedzeniu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej oddala skargę. II...
SA/Bd 23/12, Uzasadnienie, Decyzją Dowódcy [...] Okręgu Wojskowego z [...] odmówiono J. T. stwierdzenia nieważności decyzji Dowódcy [...] z [...] r. o wypowiedzeniu...

II SA/Bd 1087/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-02-09

Wsparcia Sił Zbrojnych w [...] z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie potrącenia należności oddala skargę. M. Sz...
Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego Nr [...] z dnia [...] r., którą organ I instancji odmówił stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wypłaty należności w związku...

II SA/Bd 915/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-09-07

Szefa [...] w B. z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie wszczęcie postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego o zwolnieniu z zawodowej służby...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego nr [...] Dowódcy 1 Bazy Materiałowo - Technicznej w [...] z dnia [...].2010 r ., W uzasadnieniu...

II SA/Bd 3/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-02-17

Wsparcia Sił Zbrojnych w [...] z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Decyzją z dnia [...], nr [...] Dowódca P...
.), odmówił stwierdzenie nieważności decyzji Wojskowego Komendanta Uzupełnień w G. nr [...] z dnia [...] oraz decyzji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego...

II SA/Bd 39/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-03-28

. na decyzję Szefa [...] Sił Zbrojnych w [...] z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej prawo do odsetek od uposażenia oddala...
. Oznacza to, że H. J. przysługują odsetki od dnia [...] 2006 r. (data uprawomocnienia się decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wypowiedzeniu stosunku...

I OSK 1054/09 - Wyrok NSA z 2010-02-11

, które po stwierdzeniu nieważności decyzji o zwolnieniu okazały się być świadczeniami nienależnymi. Organ wskazał, że po przywróceniu do służby R. Z. odmówił zwrotu świadczenia...
o stwierdzeniu nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby wojskowej stała się wykonalna, roszczenia o odsetki można naliczyć od tego właśnie momentu, ale nie wstecz...

I OSK 805/09 - Wyrok NSA z 2010-01-06

. Przy wypłacie tych należności, w związku ze stwierdzeniem nieważności ww. decyzji o zwolnieniu ze służby wojskowej, potrącono stronie nienależne świadczenia z tytułu odprawy...
za uzasadnione od momentu, kiedy decyzja o stwierdzeniu nieważności w przedmiocie wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej stała się wykonalna. W ocenie...

II SA/Bd 417/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-06-29

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie świadczeń w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżaną decyzję...
z przyczyn formalno-prawnych. Zgodnie bowiem z obowiązującym aktualnie przepisem art. 116 ustawy pragmatycznej, w przypadku stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu...

I OSK 1168/09 - Wyrok NSA z 2010-02-23

Stronie zwaloryzowane należności wynikające z tytułu pełnienia zawodowej służby wojskowej. Przy wypłacie tych należności, w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji...
świadczeń ustalono, że z uwagi na decyzję o stwierdzeniu nieważności są to świadczenia nienależne bowiem podstawa tego świadczenia odpadła., Organ zawrócił uwagę, iż w spornym...

II SA/Bd 318/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-05-09

w przedmiocie stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego nr [...] z dnia [...] sierpnia 2010 r. Dowódcy l Bazy Materiałowo - Technicznej uchylającego rozkaz personalny...
swojej wadliwości miało moc obowiązującą a co za ty idzie było prawomocne do momentu stwierdzenia jego nieważności. Powyższa okoliczność potwierdza, że rozkaz personalny...
1   Następne >   +2   +5   +10   37