Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Cywilnej X

VI SAB/Wa 31/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-24

w przedmiocie braku wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności postępowania w przedmiocie powołania dyrektora Departamentu Architektury i Budownictwa w Ministerstwie...
na bezczynność Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie stwierdzenia nieważności postępowania w sprawie powołania dyrektora Departamentu [...] w Ministerstwie Infrastruktury sygn...

I OSK 1392/06 - Wyrok NSA z 2007-12-07

na bezczynność Szefa Służby Cywilnej w związku z brakiem wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności postępowania w przedmiocie powołania dyrektora Departamentu...
Cywilnej w związku z brakiem wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności nowego konkursu na stanowisko dyrektora Departamentu Architektury i Budownictwa w Ministerstwie...

IV SAB/Wa 173/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-12

na bezczynność Szefa Urzędu Służby Cywilnej oraz zażądał stwierdzenia nieważności postępowania w przedmiocie powołania dyrektora Departamentu Architektury i Budownictwa...
postępowania administracyjnego w przedmiocie umorzenia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej w nowo wszczętym postępowaniu- konkursie mającym...

I OZ 197/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-11

w Warszawie piśmie z dnia 3 października 2014 r. A. S. zawarł wniosek o stwierdzenie nieważności, nieistnienia, bezskuteczność postanowienia Sądu o odrzuceniu skargi...
. zawierające wniosek o stwierdzenie nieważności, nieistnienia, bezskuteczności postanowienia Sądu o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania zostało nadesłane...

I OSK 625/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-25

par. 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w szczególności wskutek: nierozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności postępowania...
rozpoznania., W uzasadnieniu wywiódł, iż Sąd nie ustosunkował się do zarzutu braku wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności wskazanego w skardze postępowania...

II SAB/Wa 195/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-11-24

niejawnym sprawy ze skargi M. G. na bezczynność Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] lipca 2005 r. o stwierdzenie nieważności decyzji...
rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji kończącej postępowanie kwalifikacyjne dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie., Wojewódzki...

II SA 3665/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-22

1304/90, Samorząd terytorialny 1991 r. nr 5 s. 46)., Konsekwencją stwierdzenia przez Naczelny Sąd Administracyjny takich naruszeń było zawsze stwierdzenie nieważności...
Dyscyplinarnej. Dlatego też Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność wspomnianych uchwał. Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

II SAB 378/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-05-07

po przeprowadzeniu konkursu, wniósł o stwierdzenie nieważności tegoż postępowania i o powtórzenie czynności konkursowych. Ponadto wniósł 'o wstrzymanie nielegalnego...
2003r. przedstawił swoje stanowisko i podał, że po zbadaniu dokumentacji konkursowej, w części odnoszącej się do sytuacji prawnej skarżącego w tym konkursie, nie stwierdził...

II SAB 369/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-02-19

Administracyjnego na bezczynność Szefa Służby Cywilnej zarzucając mu, że nie wydaje decyzji administracyjnych oraz domagając się stwierdzenia nieważności przedmiotowych postępowań...
na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 52 § 1 i 2 stwierdził niedopuszczalność skargi i orzekł jak w sentencji. ...

II SAB 370/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-02-19

Administracyjnego na bezczynność Szefa Służby Cywilnej zarzucając mu, że nie wydaje decyzji administracyjnych oraz domagając się stwierdzenia nieważności przedmiotowych postępowań...
na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 52 § 1 i 2 stwierdził niedopuszczalność skargi i orzekł jak w sentencji. ...
1   Następne >   +2   6