Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X
  • Symbol

II SA/Lu 189/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-07-12

województwa na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. L. . z 2015 r, poz. 1566 ze zm.) domagając się stwierdzenia jej nieważności w części ustanawiającej obwody łowieckie...
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) skargi w całości i stwierdzeniem nieważności uchwały w zaskarżonej części., Organ mając na uwadze wskazany...

II SA/Lu 621/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-09

. 5 w brzmieniu - 4' oraz § 21 - i wnosił o stwierdzenie jej nieważności., Jako podstaw prawną skargi wskazano art. 82 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie...
województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.)., W dniu 20 lutego 2009 r. Wojewoda Lubelski uzupełnił skargę domagając się stwierdzenia nieważności także § 1 ust. 1...

I OSK 502/10 - Wyrok NSA z 2010-06-30

., uzupełnionej w dniu 20 lutego 2009 r., domagał się stwierdzenia nieważności (...) uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia (...) czerwca 2008 r. Nr (...) w sprawie zasad...
Wojewoda domagał się stwierdzenia nieważności samej nazwy powyższej uchwały w części 'zasad zawierania kolejnych umów na czas oznaczony do 3 lat między tymi samymi...

II SA/Lu 586/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-12-03

28 listopada 2008 r., uzupełnionej w dniu 20 lutego 2009 r., domagał się stwierdzenia nieważności § 1 ust.1 lit. c), § 2 ust.1, § 3 ust.6, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8 ust. 1...
jest ta sama nieruchomość. Ponadto wojewoda domagał się stwierdzenia nieważności samej nazwy powyższej uchwały w części ' zasad zawierania kolejnych umów na czas oznaczony...

II OSK 3562/18 - Wyrok NSA z 2020-01-27

zaskarżona uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego, stanowi podstawę do stwierdzenia jej nieważności. Zgodnie z art. 190 ust. 4 Konstytucji RP orzeczenie Trybunału...
zastosowania niekonstytucyjnych przepisów wobec wprowadzenia nieproporcjonalnych ograniczeń prawa własności., Zwrócono jednocześnie uwagę, że stwierdzeniu nieważności...

III SA/Wr 112/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-09-09

zaskarżył uchwałę w części dotyczącej § 1 i § 2 pkt. 1 w zakresie dotyczącym pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej i wnioskował o stwierdzenie nieważności uchwały. Orzeczeniu...
trzeciego kwartału danego roku, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia roku następnego., Skarżący wniósł o: 1) stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w części...

III SA/Wa 2924/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-15

. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) wniosło o stwierdzenie nieważności § 13 uchwały Nr 109/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie zmian budżetu...
, że powodem stwierdzenia nieważności § 16 pkt 8 uchwały było jego nieprecyzyjne brzmienie, a nie całkowity zakaz udzielania tego typu upoważnień. Pełnomocnik RIO szczegółowo...

II OSK 2637/17 - Wyrok NSA z 2019-09-25

, a nie aktem o charakterze wewnętrznym;, 3) naruszenie prawa procesowego, tj. art. 147 § 1 P.p.s.a. poprzez stwierdzenie nieważności ww. uchwały, mimo, że w sprawie niniejszej...
nie wystąpiło istotne naruszenie prawa, względnie, poprzez ogólne stwierdzenie nieważności uchwały, podczas gdy, stwierdzenie to mogło dotyczyć jedynie jej części (§ 6...

III SA/Wr 28/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-09-02

z tak sformułowanymi zarzutami, strona wniosła o:, 1) stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały Sejmiku, 2) zasądzenie od strony przeciwnej kosztów postępowania...
p.p.s.a., stwierdzenie nieważności tej uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdzenie, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza...

II SA/Go 431/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-27

., zwanej dalej: p.p.s.a.) Prokurator wniósł o stwierdzenie jej nieważności w całości., Sejmik Województwa, w odpowiedzi na skargę, pismem z dnia 16 maja 2016 r., wniósł...
szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności (art. 147 § 1 p.p.s.a.)., Przedmiotem tak rozumianej kontroli sądowoadministracyjnej jest w niniejszej sprawie uchwała Sejmiku...
1   Następne >   +2   +5   +10   71