Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

I SA/Sz 355/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-18

na rozstrzygnięcie nadzorcze zawarte w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w S. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady...
wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Miejskiej w G. z dnia [...] w sprawie przyjęcia regulaminu podziału środków finansowych...

II GSK 227/16 - Wyrok NSA z 2017-10-17

[...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oddala...
stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Z. nr [...] z dnia [...] marca 2015r. w sprawie emisji obligacji powiatu [...] oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania...

I SA/Ol 241/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-24

A na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty...
. o samorządzie gminnym poprzez stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXV/281/2013 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości...

I SA/Gl 1006/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-29

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 12 maja 2022 r. nr 133/XI/2022 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie ustalenia miejscowości...
Nr 124/X/2022 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały., Badanie nadzorcze przeprowadzono na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 12 maja...

I SA/Sz 193/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-03-15

nr [...] z dnia [...] r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr [...] Rady Miasta [...] z dnia [...] r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania...
nr [...] Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w [...] z dnia [...] r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr [...] Rady Miasta [...] z [...] r. w sprawie...

I SA/Łd 1241/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-11-18

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. z dnia[...]r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Ż. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty...
[...] r. podjęło uchwałę nr [...] o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr [...] Rady Miejskiej w Ż. z dnia [...] roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie...

I SA/Sz 236/22 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2022-04-26

niejawnym skargi G. K. na uchwałę Regionalna Izba Obrachunkowa z dnia [...] r. nr [...] w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności części uchwały...
od skargi w wysokości [...] ([...]) zł. Zaskarżoną uchwałą z [...] lutego 2022 r., nr [...], w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności części...

I SA/Sz 164/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-04-17

. sprawy ze skargi R.P. w G. na uchwałę nr [...] Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w części dotyczącej trybu...
Obrachunkowej w S. z dnia (...) w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr (...) Rady Powiatu w G. z dnia (...), Wobec tego, postępowanie sądowe w sprawie stało...

II GSK 2515/17 - Wyrok NSA z 2017-12-04

[...] listopada 2016 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy R. w sprawie zmian w budżecie Gminy R. na 2016 r. oddala skargę kasacyjną...
nadzoru wydane zostało z naruszeniem art. 91 ust. 4 u.s.g., w rezultacie czego doszło do niezgodnego z prawem stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy R. z dnia...

II GSK 2514/17 - Wyrok NSA z 2017-12-04

[...] listopada 2016 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy R. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy R. na lata 2016-2022...
. Rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Kolegium Izby oparło na art. 18 ust. 1 pkt 1 u.r.i.o. oraz art. 91 ust. 1 i 3 u.s.g., a nie na art. 12 ust. 1 i 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   98