Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Radców Prawnych X

VI SA/Wa 889/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-07-22

nieodwracalne skutki prawne. Konsekwencją braku możliwości stwierdzenia nieważności decyzji wskutek okoliczności, o których mowa w art. 156 par. 2 Kpa jest obowiązek organu...
. o ponowne rozpatrzenie sprawy o stwierdzenie nieważności uchwały Nr [...] Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w [...] z dnia [...] czerwca 1992r., uchwały Nr [...] Rady...

VI SA/Wa 908/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-01

. Nr [...] albo o stwierdzenie nieważności tych uchwał, motywując swój wniosek słusznym interesem strony oraz rażącym naruszeniem prawa., Uchwałą Nr [...] z dnia [...] czerwca 2000 r., działając...
postępowania admini-stracyjnego wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały właściwy organ samo-rządu winien rozpoznać z uwzględnieniem treści przepisu art. 157 kpa., Stosownie...

VI SA/Wa 294/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-05

Radców Prawnych z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia lub zmiany decyzji, którą odmówiono stwierdzenia nieważności oddala skargę Wnioskiem z dnia 2 czerwca...
k.p.a. uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zawiadomienia Prezesa Okręgowej Komisji...

VI SA/Wa 798/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-04

Radców Prawnych z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zawiadomienia oddala skargę...
uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych Nr [...] z [...] października 2016 r. odmawiającą wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności zawiadomienia...

VI SA/Wa 891/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-14

nr [...] Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia [...] października 2000r. oddalającą wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Okręgowej Izby Radców...
Prawnych w [...] odmawiającej wpisu na listę aplikantów radcowskich. Domagała się stwierdzenia nieważności zarówno uchwały zaskarżonej, jak też poprzedzającej ją uchwały...

II SA 409/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-07

[...] grudnia 2002 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w [...] i uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych...
się stwierdzenia nieważności powyższych uchwał zarzucając im rażące naruszenie prawa. Zdaniem skarżącego nietrafny jest pogląd organu, iż uchwała OIRP z dnia [...] czerwca 1997r...

VI SAB/Wa 13/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-08

[...] października 2003 r., W przypadku złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej właściwy rzeczowo organ zobowiązany jest wydać stosowną...
lub przedmiotowych wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. Decyzja wydana na podstawie tego przepisu jest wynikiem oceny zdolności do działania...

VI SA/Wa 1636/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-07-05

lipca 2005r. sprawy ze skargi M. R. na uchwałę Krajowej Rady Radców Prawnych w W. z dnia [...] czerwca 2004 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały...
o odmowie wpisu na listę aplikantów radcowskich postanawia odrzucić skargę Postępowanie administracyjne, w tym także postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności...

VI SA/Wa 1028/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-15

o stwierdzenie nieważności obu uchwał, tj. uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia [...] września 1997 r., Nr [...], oraz uchwały Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych...
, według którego zaskarżona uchwała nie jest zasadna, gdyż wbrew jej uzasadnieniu zachodzą wymienione w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. przesłanki do stwierdzenia nieważności...

VI SA/Wa 1029/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-15

o stwierdzenie nieważności obu uchwał, tj. uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia [...] października 1999 r., Nr [...], oraz uchwały Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych...
do stwierdzenia nieważności uchwał - tym bardziej, że uchwały te nie wywołały żadnych nieodwracalnych skutków prawnych (dotyczy to zarówno ukończenia aplikacji przez osoby przyjęte...
1   Następne >   +2   +5   +10   12