Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X
  • Symbol

V SA/Wa 1168/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-09

zaskarżyła w części uchwałę Rady Powiatu z dnia ... kwietnia 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wnosząc o:, 1. stwierdzenie nieważności § 6 ust. 7...
księgowo - rachunkowej oraz władczą ingerencję w sposób opisu (dekretacji) dokumentów,, 2. stwierdzenie nieważności załącznika nr 3 do uchwały - tabela nr 3 'Wykaz dokumentów...

II SA/Bk 147/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-04-25

, wyrażonej w upoważnieniu ustawowym., W tym stanie rzeczy, Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności w całości zapisu § 3 ust. 2 zaskarżonej uchwał, gdyż po uchylenie...
wadliwości uchwalonego aktu prawnego nie czyni bezprzedmiotowym orzekania w przedmiocie stwierdzenia jego nieważności. Skutki prawne uchylenia aktu prawnego...

III SA/Gd 636/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-24

., Wnosząc o stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu w całości Wojewoda Pomorski podniósł zarzut naruszenia art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów...
nieważność tej uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie...

V SA/Wa 880/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-04

wejścia w życie przepisów uchwały., Skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w całości, ewentualnie o stwierdzenie jej nieważności w części...
został powiadomiony i nabył wiedzę o stwierdzeniu nieważności uchwały w części obejmującej m.in. zawarty w § 13 zapis 'i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018r.', to winien...

II OSK 461/09 - Wyrok NSA z 2009-09-15

[...] 2007 r. Klub Radnych '[...]' zwrócił się do Wojewody M. o stwierdzenie nieważności powyższych uchwał z powodu naruszenia art. 14 ust. 3, art. 15 ust. 1 i ust. 7 ustawy...
stwierdzenie jej nieważności. Sąd powołał pogląd utrwalony w orzecznictwie na gruncie ustawy o samorządzie gminnym, że uchwały rady podjęte na sesji zwołanej przez osobę...

IV SA/Wr 397/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-12-15

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych., Organ nadzoru wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały, podnosząc zarzut podjęcia jej z istotnym naruszeniem...
, nie wykonanie takiego obowiązku równoznaczne jest z istotnym naruszeniem prawa skutkuje stwierdzeniem nieważności takiego aktu., Ponadto Organ Nadzoru wskazuje...

VIII SA/Wa 786/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-04

firmą Zakład [...] H. M. a Powiatem [...] kształtują się na znacząco niższym poziomie. Wskazując na powyższe wniósł o stwierdzenie nieważności § 1 ww. uchwały...
jej nieważności. Nieważność niniejszej uchwały rozciąga się na cały okres obowiązywania tegoż aktu, poczynając od momentu jego uchwalenia. Stwierdzenie nieważności...

II SA/Bk 616/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-11-29

, Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności zapisu § 3 ust. 3 zaskarżonej uchwał w oparciu o przepis 147 § 1 ustawy z dnia, 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...
i dostrzeżenie przez Radę wadliwości uchwalonego aktu prawnego nie czyni bezprzedmiotowym orzekania w przedmiocie stwierdzenia jego nieważności. Jak wynika bowiem z treści...

II SA/Wa 2053/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-30

wotum zaufania jest sprzeczna z prawem, w związku z czym jest nieważna ze skutkiem ex tunc., W oparciu o powyższe zarzuty wniosła o:, 1) stwierdzenie nieważności uchwały...
nr [...] Rady Powiatu [...] z dnia [...] sierpnia 2020 r. dotyczącej nieudzielenia Zarządowi Powiatu [...] wotum zaufania,, 2) stwierdzenie nieważności uchwały...

I SA/Rz 268/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-06-23

istotne naruszenie prawa i skutkuje stwierdzeniem nieważności wadliwych norm prawa miejscowego., W odpowiedzi na skargę Rada Powiatu Stalowowolskiego wniosła o umorzenie...
i stwierdzenia jego nieważności są odmienne. Uchylenie uchwały przez radę powiatu oznacza wyeliminowanie uchwały ze skutkiem od daty uchylenia (ex nunc). Stwierdzenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100