Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Pielęgniarek i Położnych X

VII SA/Wa 880/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-01

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w W. z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały skargę oddala Uchwałą z dnia...
nieważności uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w [...] Nr [...] z dnia [...] kwietnia 2006 r. o odmowie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki D. P...

II SA/Rz 807/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-11-16

przysługujących radnym., Skargę na powyższą uchwałę złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie Wojewoda Podkarpacki domagając się stwierdzenia jej nieważności...
terminu do stwierdzenia nieważności koniecznym stało się złożenie skargi do Sądu., W odpowiedzi na skargę Rada Powiatu Leżajskiego - imieniem której działa Starosta Leżajski...

VII SA/Wa 1387/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-09

Pielęgniarek i Położnych w W. z dnia [...] maja 2008 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych...
niejawnym sprawy ze skargi D. P. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w W. z dnia [...] czerwca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia...

II OSK 333/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

zaskarżonej uchwały przez Prezydium Okręgowej Rady, zamiast przez samą Okręgową Radę, pociągnął za sobą stwierdzenie przez Sąd I instancji nieważności uchwał organów obu instancji...
kasacyjną, tak samo należy zakwalifikować stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały zamiast jej uchylenia, w sytuacji, gdy wady w zakresie podpisu uchwał (decyzji...

II OSK 1667/20 - Wyrok NSA z 2021-02-17

administracyjnej, o czym świadczy istniejący tryb stwierdzenia nieważności dyplomu albo wznowienia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego (art. 77 ust. 4 ustawy...
, nadzwyczajnym trybie postępowania administracyjnego nie zostanie ona uchylona albo nie nastąpi stwierdzenie jej nieważności, przysługuje jej, stosownie do art. 16 § 1...

II OSK 1132/20 - Wyrok NSA z 2021-02-11

, o czym świadczy istniejący tryb stwierdzenia nieważności dyplomu albo wznowienia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego (art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca...
trybie postępowania administracyjnego nie zostanie ona uchylona albo nie nastąpi stwierdzenie jej nieważności, przysługuje jej, stosownie do art. 16 § 1 k.p.a....

II OSK 1131/20 - Wyrok NSA z 2021-02-11

zawodowego. Wydanie dyplomu wykazuje charakter zbliżony do wydania decyzji administracyjnej, o czym świadczy istniejący tryb stwierdzenia nieważności dyplomu albo wznowienia...
stwierdzenie jej nieważności, przysługuje jej, stosownie do art. 16 § 1 k.p.a., domniemanie legalności i prawidłowości. Posiada więc ona moc wiążącą erga omnes...

II OSK 1133/20 - Wyrok NSA z 2021-02-11

zawodowego. Wydanie dyplomu wykazuje charakter zbliżony do wydania decyzji administracyjnej, o czym świadczy istniejący tryb stwierdzenia nieważności dyplomu albo wznowienia...
stwierdzenie jej nieważności, przysługuje jej, stosownie do art. 16 § 1 k.p.a., domniemanie legalności i prawidłowości. Posiada więc ona moc wiążącą erga omnes...

I SA/Wa 239/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-16

, należało uznać, że obie uchwały naruszyły prawo w sposób rażący w rozumieniu przepisu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., co skutkowało stwierdzeniem ich nieważności., Dodatkowo...
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - władny jest stwierdzić nieważność bądź uchylić zaskarżoną decyzję z przyczyn wskazanych w w/w przepisie., W związku...

II OSK 3004/20 - Wyrok NSA z 2021-03-04

zawodowego. Wydanie dyplomu wykazuje charakter zbliżony do wydania decyzji administracyjnej, o czym świadczy istniejący tryb stwierdzenia nieważności dyplomu albo wznowienia...
albo nie nastąpi stwierdzenie jej nieważności, przysługuje jej, stosownie do art. 16 § 1 K.p.a., domniemanie legalności i prawidłowości. Posiada więc ona moc wiążącą erga omnes...
1   Następne >   +2   4