Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych X

IV SO/Wa 6/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-17

przeszkodę prawną uniemożliwiającą stwierdzenie nieważności aktu, to stronie, która poniosła szkodę, służy odszkodowanie od organu, który wydał decyzję. Przepis...
r. poz. 270 ze zm.)., Drugi zaś z przepisów powołanych przez Wnioskodawcę - art. 287 pkt 2 dotyczy sytuacji, gdy sąd orzeczeniu stwierdzi nieważność aktu albo ustali...

II GSK 1265/18 - Wyrok NSA z 2018-10-09

uprawnienia, gdyż pozwala na to charakter sprawy oraz niebudzące uzasadnionych wątpliwości okoliczności jej stanu faktycznego i prawnego; stwierdzenie, że ROIRP dopuściła...
poprzez stwierdzenie, że doszło do przewlekłości postępowania, podczas gdy ROIRP wyczerpała wszelkie prawnie dopuszczalne możliwości działania w sprawie., W uzasadnieniu...

II SAB/Bk 38/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-01-13

. uzupełniającym skargę złożonym na rozprawie, J. O. wniósł o: stwierdzenie rażącego naruszenia prawa - art. 35 i 36 w zw. z art. 156 kpa, stwierdzenia bezczynności Rady...
spraw radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz prowadzenia list radców prawnych i aplikantów radcowskich z 2005 r., stwierdzenia na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 kpa...

II GSK 2046/21 - Wyrok NSA z 2021-11-16

radców prawnych właściwej dla władz powiatu. Zdaniem WSA to stwierdzenie przekłada się również na czynność wskazania przez Radę OIRP listy radców prawnych wyznaczonych...
było ustalenie charakter zaskarżonej czynność Rady OIRP we W.., Sąd I instancji rozpoznając ponownie sprawę stwierdził, że zarówno z treści zaskarżonej czynności, jak i z przepisów...