Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Notarialna X

VI SA/Wa 1735/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-04

z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały o niewyrażeniu zgody na przyjęcie ślubowania i umieszczenie w wykazie zastępców...
stwierdzenia nieważności uchwały Rady Izby Notarialnej w K. z dnia [...] października 2020 roku nr [...] oraz odmowie stwierdzenia nieważności poprzedzającej ją: uchwały...

II GSK 222/06 - Wyrok NSA z 2006-12-21

Notarialnej w P. z 7 września 2002 r. oraz uznała się za niewłaściwą do stwierdzenia nieważności tej uchwały. W uzasadnieniu organ stwierdził, że zarzut niezgodnego...
nr [...] z 7 września 2002 r. jako niezgodnych z prawem lub stwierdzenie ich nieważności, a także o stwierdzenie niezgodności z prawem poprzedzających je uchwał...

II GSK 107/05 - Wyrok NSA z 2005-09-07

. i uznała się za niewłaściwą do stwierdzenia jej nieważności. W uzasadnieniu uchwały Krajowa Rada Notarialna wskazała, że: 1) konkurs został przeprowadzony zgodnie...
na powyższą uchwałę skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której wnosił o jej uchylenie lub stwierdzenie nieważności. W uzasadnieniu skargi...

VI SA/Wa 2275/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-05

prawa i wnosił o ich uchylenie lub stwierdzenie nieważności. Do wydania zaskarżonych uchwał doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym., W 2002r. na podstawie art...
go aplikantem notarialnym lub stwierdzenie jej nieważności. Odwołujący się zarzucał, że:, 1) naruszony został art. 65 ust. 1, art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP...

II SA/Wa 2165/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-24

daty, w jakiej ustała przyczyna uchybienia przedmiotowemu terminowi., W wyniku stwierdzenia nieważności uchwały z dnia [...] czerwca 2013 r., realizując wyrok Wojewódzkiego...
przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, stwierdzenie nieważności pkt 2 zaskarżonej uchwały i zasądzenie kosztów, skarżący zarzucił obrazę art...

III SAB/Kr 2/22 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-09-08

, że złożył wniosek o stwierdzenie jej nieważności, a na wydaną w tej sprawie uchwałę złożył skargę. Powołując się na uchwałę składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu...
administracyjnych z mocy prawa. Stwierdzenie nieważności aktu administracyjnego wprawdzie działa ex tunc, ale to działanie zasadza się na swego rodzaju fikcji prawnej...

VI SA/Wa 4/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-03-10

niejawnym sprawy ze skargi J. B. na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej z dnia [...] listopada 2004 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały Rady...
stwierdzenia nieważności uchwały Rady Izby Notarialnej w [...] z dnia [...] stycznia 2004 r. nr [...] negatywnie oceniającej działalność wizytowanego notariusza., Wojewódzki...

VI SA/Wa 3/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-03-10

niejawnym sprawy ze skargi J. B. na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej z dnia [...] listopada 2004 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały Rady...
r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały Rady Izby Notarialnej w [...] z dnia [...] kwietnia 1999 r. nr [...], negatywnie oceniającej działalność...

VI SA/Wa 24/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-21

lub stwierdzenie nieważności. Do wydania zaskarżonych uchwał doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym., W 2002r. na podstawie art.71 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991r...
notarialnym lub stwierdzenie jej nieważności. Odwołujący się zarzucał, że :, 1/ naruszony został art.65 ust.1, art. 31 ust.3 i art. 2 Konstytucji RP przez naruszenie zasady...

VI SA/Wa 114/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-11

, domagając się stwierdzenia jej nieważności, ewentualnie jej uchylenia wraz z utrzymaną nią w mocy uchwałą nr [...] Rady Izby Notarialnej w W. z dnia [...] lipca 2012 r...
naruszenie prawa procesowego w stopniu pozwalającym na stwierdzenie nieważności z powodu braku podpisu pod uchwałą osób, które ją podjęły (art. 156 § 1 w związku z art. 126...
1   Następne >   +2   +5   +10   12