Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej X

I SA/Go 1511/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-04-12

[...].08.2006 roku w sprawie dofinansowania zadań wnosząc o stwierdzenia nieważności wskazanej części uchwały., Z akt sprawy wynika że :, W dniu [...].06.2005 roku na podstawie art...
o stwierdzenie nieważności części uchwały co do § 1 ust. 6., W uzasadnieniu skarżący wskazał iż zaskarżona uchwała istotnie narusza prawo t.j. art. 414 ust. 1 pkt 5 lit. B...

I SA/Go 1510/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-05-29

roku w sprawie dofinansowania zadań wnosząc o stwierdzenie nieważności wskazanej części uchwały. W § 1 ust. 1 uchwały Rada Nadzorcza WFOŚiGW zatwierdziła wniosek Zarządu WFOŚiGW...
. 1 zaskarżonej uchwały, II. określa, że zaskarżona uchwała w części, w jakiej stwierdzono nieważność, nie może być wykonana. I SA / Go 1510 / 06, U Z A S A D N I E N I E...

II OSK 1024/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-10

. W ramach tego nadzoru Wojewoda może stwierdzić nieważność uchwały rady nadzorczej wojewódzkiego funduszu (art. 400r ust. 10 w związku z art. 400 ust. 4 i 6 Prawa ochrony...
zarządu., Sąd podkreślił, że stosownie do art. 400r ust. 4 P.o.ś., o nieważności uchwały Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu w całości albo w części orzeka, w drodze...

II OSK 2237/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-05

tego nadzoru wojewoda może stwierdzić nieważność uchwały rady nadzorczej wojewódzkiego funduszu (art. 400r ust. 10 w zw. z art. 400 ust. 4 i 6 ustawy). Zaaprobować należy stanowisko...
powołania lub odwołania członka zarządu. Powołując się natomiast na przepis art. 400 ust. 3 ustawy stwierdził, że przedmiotowa uchwała nie jest aktem o charakterze...

II GSK 2007/13 - Wyrok NSA z 2013-11-14

Administracyjnego w P., domagając się uwzględnienia skargi poprzez stwierdzenie, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo., Wojewódzki Sąd...
omawiany środek odwoławczy, z urzędu biorąc pod rozwagę tylko nieważność postępowania, której przesłanki w sposób enumeratywny wymienione zostały w art. 183 § 2 tej ustawy...

II OSK 355/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-19

uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Stwierdził, że zaskarżona uchwała dotyczy sfery stosunków cywilnych, a nie administracyjnoprawnych, nie ma zatem...
także odwołanie dotychczasowego zarządu., Sąd podkreślił, że stosownie do art. 400r ust. 4 Prawa ochrony środowiska, o nieważności uchwały Rady Nadzorczej Narodowego...