Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol

II OSK 2531/18 - Wyrok NSA z 2019-10-09

na przewodniczącego rady; po drugie, że z uwagi na stwierdzenie nieważności uchwały o wyborze przewodniczącego 'nie wywołała [ona] żadnych skutków prawnych' w związku z czym...
, której przewodniczyła osoba nieuprawniona, jest 'istotną wadą skutkującą nieważnością uchwały'., W oparciu o powyższe zarzuty skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej...

II OSK 2553/18 - Wyrok NSA z 2019-10-09

Miasta [...] z [...] grudnia 2016 r. o jego wyborze na przewodniczącego rady; po drugie, że z uwagi na stwierdzenie nieważności uchwały o wyborze przewodniczącego...
uchwał podjętych w czasie, zanim doszło do stwierdzenia nieważności. W szczególności nie można tracić z pola widzenia faktu, że w czasie gdy podejmowana była zaskarżona...

II OSK 2554/18 - Wyrok NSA z 2019-10-09

[...] z [...] grudnia 2016 r. o jego wyborze na przewodniczącego rady; po drugie, że z uwagi na stwierdzenie nieważności uchwały o wyborze przewodniczącego 'nie wywołała...
wniósł o stwierdzenie, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa., Sąd pierwszej instancji przyjął, że '(o) ile niewątpliwym jest, że stwierdzenie nieważności...

II OSK 2555/18 - Wyrok NSA z 2019-10-09

[...] z [...] grudnia 2016 r. o jego wyborze na przewodniczącego rady; po drugie, że z uwagi na stwierdzenie nieważności uchwały o wyborze przewodniczącego 'nie wywołała [ona] żadnych...
uchwały na sesji, której przewodniczyła osoba nieuprawniona, jest 'istotną wadą skutkującą nieważnością uchwały'., W oparciu o powyższe zarzuty skarżący wniósł o stwierdzenie...

II OSK 2556/18 - Wyrok NSA z 2019-10-09

[...] z [...] grudnia 2016 r. o jego wyborze na przewodniczącego rady; po drugie, że z uwagi na stwierdzenie nieważności uchwały o wyborze przewodniczącego 'nie wywołała [ona] żadnych...
o stwierdzenie, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa., Sąd pierwszej instancji przyjął, że '(o) ile niewątpliwym jest, że stwierdzenie nieważności uchwały...

II SA/Gl 1543/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-15

. U. z 2013 r., poz. 594, zwanej dalej ustawą o samorządzie gminnym) wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/261/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. Rady Miejskiej w Zabrzu...
przesłankę do stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy. Ze względu na to, że przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony w dniu 25 lutego...

II SA/Sz 902/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-21

dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Województwa Z. z 2017 r. poz. 3423 - dalej 'uchwała') i wniósł o stwierdzenie jej nieważności w całości., Zarzucił organowi...
nie określono szczegółowo formy reklamacji., Prokurator wskazał, że liczne uchybienia tej uchwały winny skutkować stwierdzeniem jej nieważności, mimo iż przedmiotowa...

II GSK 543/12 - Wyrok NSA z 2013-07-24

30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej: p.p.s.a.), Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności §...
w postaci stwierdzenia nieważności uchwały tylko w odniesieniu do tej właśnie części - sprzecznej z prawem. Natomiast zastosowanie wskazanej sankcji także do tej części...

IV SA/Wa 29/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-20

, co czyni zasadnym stwierdzenie jego nieważności stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu. Zdaniem Wojewody [...] brak określenia w planie granic [...] uniemożliwia...
ustalenie jakiego dokładnie terenu dotyczy opisane uchybienie trybu uchwalenia planu, a zatem wyklucza możliwość stwierdzenia nieważności uchwały tylko w stosownej części...

II SA/Łd 585/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-10

nie może stanowić powołany w uchwale art. 19 u.z.z.w. Z powyższych względów Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w całości., W uzasadnieniu skargi Prokurator...
dla dopuszczalności skargi, gdyż stwierdzenie nieważności uchwały wywołuje skutki prawne od chwili jej podjęcia. Prokurator podkreślił przy tym, że uchwała wywoływała skutki prawne...
1   Następne >   +2   +5   +10   100