Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Lekarska X

II OSK 50/11 - Wyrok NSA z 2012-03-27

2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały skargę oddalił., Jak wynika z uzasadnienia wyroku Prezydium Naczelnej Rady...

VII SA/Wa 755/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-15

Lekarskiej z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały skargę oddala VII SA/Wa 755/10...
, poz. 1071 z późn. zm.), odmówiło wszczęcia na wniosek lek. P. P. postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Okręgowej Rady Lekarskiej...

VII SA/Wa 2185/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-18

stwierdzenia nieważności postanawia: odrzucić skargę. P. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady...
Lekarskiej z dnia [...] września 2007 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności., Uchwała Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej...

VII SA/Wa 148/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-18

lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach...
r. (nr [...]) zmieniającą, w trybie art. 154 kpa, uchwałę z dnia [...] stycznia 2011 r. (nr [...]) powołującą specjalną komisję do stwierdzenia zdolności lekarza...

II SAB/Wa 273/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-06

). W powyższym piśmie skarżący zawarł także żądanie stwierdzenia nieważności tej uchwały (pkt. 2 tego wniosku), jednakże żądania tego nie uczynił przedmiotem skargi z dnia...
;, Stwierdzenia nieważności wszelkich decyzji i uchwał nie doręczonych ustanowionemu przez [...] Izbą Lekarską pełnomocnikowi;, Stwierdzenie nieważności wszystkich dokumentów...

II SAB/Wa 277/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-06

do stwierdzenia nieważności tej uchwały;, 5) wniosku z dnia [...] listopada 2017 r. w przedmiocie udzielenia szczegółowej informacji dotyczącej wszystkich środków...
przed ustaleniem przez Sąd jego poczytalności i zdolności do sprawowania czynności prawnych;, Stwierdzenia nieważności wszelkich decyzji i uchwał nie doręczonych...

VII SA/Wa 2185/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-28

niejawnym sprawy ze skargi P. P. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia...
nieważności postanawia : zwrócić P. P. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 200 ( dwieście ) złotych wniesione z tytułu uiszczenia wpisu...

II SAB/Wa 33/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-06

do sprawowania czynności prawnych;, Stwierdzenia nieważności wszelkich decyzji i uchwał nie doręczonych ustanowionemu przez Wojskową Izbą Lekarską pełnomocnikowi...
;, Stwierdzenie nieważności wszystkich dokumentów podpisywanych przez R. F. i opieczętowanych imienną pieczęcią piastuna organu - Prezesa Wojskowej Izby Lekarskiej doktora nauk...

I SA/Wa 370/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-29

. W. wniósł odwołanie, domagając się stwierdzenia ich nieważności., Po rozpatrzeniu jego odwołania, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uchwałą z dnia [...] stycznia 2005 r...
wniósł M. W., Domagał się stwierdzenia jej nieważności, a także stwierdzenia nieważności poprzedzających ją uchwał, zarzucając im naruszenie przepisów prawa materialnego...

I SA 2833/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-25

podstawę do stwierdzenia ich nieważności., Zgodnie z art. 57 ust. 3 ustawy o zawodzie lekarza do uchwał samorządu lekarzy w sprawach, o których mowa m. in. w art. 52a ustawy...
SA 2273/98 i z dnia 18.11.1999 r. I SA 330/99 niepubl.). Z tych względów należało stwierdzić nieważność zaskarżonej uchwały., Analiza uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej...
1   Następne >   +2   +5   7