Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Inżynierów Budownictwa X

II GSK 420/19 - Wyrok NSA z 2022-02-10

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w części dotyczącej wpisu na listę członków Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa 1. uchyla zaskarżony wyrok, 2. uchyla...
Izby Inżynierów Budownictwa złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności ww. uchwały w części dotyczącej wpisu skarżącego na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby...

II GZ 139/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-09

stwierdzenia nieważności uchwały w części dotyczącej wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia: oddalić zażalenie Zaskarżonym...
w sprawie ze skargi M.W. na uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia [...] czerwca 2017 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności...

II GSK 3854/16 - Wyrok NSA z 2018-11-14

co czyniło koniecznym stwierdzenie ich nieważności na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a., Skargę kasacyjną od tego wyroku wniosła Krajowa rada Polskiej Izby Inżynierów...
wpływ na wynik sprawy, tj:, 1) art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w związku z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. w związku z art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. poprzez stwierdzenie nieważności...

II GZ 89/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-12

ze skargi M. P. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 91/19 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały postanawia: uchylić zaskarżone...
. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygnaturze akt VI SA/Wa 91/19 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały., W uzasadnieniu sąd I instancji...

I OZ 985/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-18

stwierdzenia nieważności uchwał odmawiających udostępnienia informacji publicznej postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
Inżynierów Budownictwa z dnia [...] września 2017 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwał odmawiających udostępnienia informacji publicznej...

II GZ 478/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-13

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały postanawia: uchylić zaskarżone zarządzenie Wyrokiem z 10 stycznia 2020 r., sygn. akt VI SA/Wa 92/19 Wojewódzki Sąd...
stwierdzenia nieważności uchwały., Wnioskiem złożonym 17 stycznia 2020 r. M. P. zwrócił się do Sądu I instancji o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku., Zarządzeniem z 11...

II GZ 287/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-20

, czy Sąd I instancji powinien zajmować się skargą M. P. z uwagi na stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały. Z istoty konstytucyjnego prawa strony do sądu wynika m.in....
również, że została stwierdzona nieważność zaskarżonej uchwały, więc niezasadne jest prowadzenie przez WSA postępowania wszczętego na wniosek skarżącego, a wymierzona kara...

II GZ 147/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-27

do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi M.P. na bezczynność organu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały w przedmiocie odmowy tymczasowego wpisu na listę...
administracyjnymi (Dz.U. z 2021, poz. 535) - do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na bezczynność Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie nieważność uchwały...

II GZ 385/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-06

w sprawie ze skargi M.P. na bezczynność Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały...
zważył, co następuje:, Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie., Na wstępie należy stwierdzić, że Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając zażalenie na postanowienie z 30...

II GZ 241/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-12

z dnia [...] marca 2018 r. stwierdziła nieważność uchwały z dnia [...] czerwca 2017 r., WSA wskazał, że skarżący w dwóch pismach z dnia 6 listopada 2020 r. wniósł o objęcie...
[...] marca 2018 r. stwierdziła nieważność własnej uchwały z dnia [...] czerwca 2017 r., będącej przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie. Zdaniem WSA, skoro po wniesieniu...
1   Następne >   3