Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Architektów X

VII SA/Wa 1118/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-17

zawiadomienie G. P. do [...] Okręgowej Izby Architektów, podnosząc, że z treści pisma wynika, iż jest to skarga na architekt E. G., a nie wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji...
, który posiada kompetencje w zakresie stwierdzenia nieważności przedmiotowych decyzji jest SKO w [...], jako organ wyższego stopnia w stosunku do Burmistrza Miasta i Gminy S...

VII SA/Wa 1313/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-02

niejawnym sprawy ze skargi J.K. na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności...
Kwalifikacyjnej Izby Architektów z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej skarżącemu uprawnienia w specjalności...

IV SA 2742/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-15

wyeliminowania jej także z obrotu prawnego poprzez stwierdzenie nieważności decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 - zdanie ostatnie kpa. Zauważyć należy, iż wykazanych wad...
i nie stanowi ,, orzeczenia -- organu w sprawie indywidualnej., Stwierdzenie nieważności decyzji obu instancji zwalnia sąd od rozważań nad podniesionymi w skardze zarzutami...

VII SA/Wa 822/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-04

Krajowej Rady Izby Architektów z dnia [...] lutego 2006 r. złożył M. L. wnosząc m. in. o stwierdzenie nieważności tej uchwały, o stwierdzenie nieważności poprzedzających...
członkowskich., Stwierdzić trzeba przy tym, iż dla powstania i istnienia tego obowiązku - opłacania składek - bez znaczenia jest to, czy M. L. został poinformowany o przyjęciu...

VII SA/Wa 1256/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-04

2010 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 124/10 uchylił zaskarżoną decyzję oraz stwierdził nieważność decyzji Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej z dnia...
[...]., Rozpoznając sprawę ponownie Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna wskazała, że podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w decyzji z dnia [...] bowiem przesłanką do stwierdzenia...

IV SA 1602/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-22

Polskiej z dnia [...] lutego 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wpisu na listę członków [...] Okręgowej Izby Architektów I. stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały, II...
, s.8).', W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, uwzględniając skargę na zaskarżoną uchwałę, stwierdził jej nieważność w całości, na podstawie art...

VII SA/Wa 888/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-21

.)., Konsekwencją prawną jest, zatem stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 kpa. Zwalnia to równocześnie Sąd z obowiązku...
z dnia [...] marca 2004 r. , nr [...] w przedmiocie wynagrodzenia za czynności członków Komisji Kwalifikacyjnej Okręgowej Rady Izby Architektów I. stwierdza nieważność...

IV SA 2690/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-15

zastosowania przepisów obowiązującego prawa oraz trafność ich wykładni. Uwzględnienie skargi następuje tylko w przypadku stwierdzenia przez Sąd naruszenia przepisów prawa...
2003 r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia w prawach członka Izby Architektów I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały oraz poprzedzającej ją uchwały [...] Okręgowej...

VII SA/Wa 1937/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-19

Architektów z dnia [...] marca 2009 r., zapadło z rażącym naruszeniem prawa, co skutkować musiało stwierdzeniem jego nieważności i wyeliminowaniem z obrotu prawnego na podstawie...
do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od postanowienia z dnia [...] stycznia 2009 r., W związku ze stwierdzeniem kwalifikowanej wadliwości zaskarżonego...

VII SA/Wa 739/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-04

naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu. W niniejszej sprawie Sąd nie doszukał się kwalifikowanych wad rozstrzygnięcia, które mogłyby...
zakresie. W tym celu sąd dyscyplinarny dokona ponownej analizy materiału dowodowego a w przypadku stwierdzenia, że zebrane dowody nie dają podstaw do jednoznacznego...
1   Następne >   2