Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Doradców Podatkowych X

VI SA/Wa 845/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-21

nr [...] o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] grudnia 2007 r., W związku z oświadczeniem organu zawartym w piśmie z dnia...
o zawiadomieniu skarżącej o wszczęciu postępowania wraz z kopią uchwały z dnia [...] czerwca 2008 r., stanowiącą o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia...

VI SA/Wa 1124/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-14

zaskarżonej decyzji w oparciu o wyżej wskazane kryteria uznał, iż narusza ona prawo w stopniu nakazującym stwierdzenie jej nieważności., Wskazać należy, że postępowanie...
. 51, wyrok WSA z dnia 19 września 2006r., II SA/Wa 260/06, Lex 265049) i skutkuje stwierdzeniem nieważności zaskarżonej decyzji., Wskazać należy, że prawidłowe działanie...

VI SA/Wa 766/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-13

., W skardze na powyższą decyzję, złożonej do tut. Sądu Strona wnosiła o stwierdzenie jej nieważności i dokonanie przez Krajową Radę Doradców Podatkowych przekształcenia wpisu...
skargi w kwestii stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji, który nie znajduje uzasadnienia. Skarżący nie wskazuje przy tym podstawy prawnej uzasadniającej...

II OSK 564/17 - Wyrok NSA z 2017-12-13

się jego uchylenia oraz stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy [...] z dnia [...] czerwca 2016 r. Nr [...] w przedmiocie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych...
, wskazany sposób dokonania powiadomienia nie prowadzi do stwierdzenia, że mieszkańcy nie zostali zawiadomieni o konsultacjach, co uniemożliwiało w nich udział. Rację ma Sąd...

VI SA/Wa 1209/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-23

oraz decyzji ją poprzedzającej, ewentualnie, 2. stwierdzenie w całości nieważności obu decyzji,, 3. stwierdzenie wydania obu decyzji z rażącym naruszeniem prawa...
w zaskarżonej decyzji. Sąd administracyjny może uchylić zaskarżony akt (lub stwierdzić jego nieważność) tylko wówczas, jeśli stwierdzi, że akt ten narusza prawo materialne...

II SA 3257/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-21

i ich samorządzie., W piśmie złożonym na rozprawie w dniu 13 grudnia 2004 r. skarżący domagał się stwierdzenia nieważności decyzji Krajowej Rady Doradców Podatkowych, z powodu...
stwierdzić, że zdaniem Sądu nie zasługuje on na uwzględnienie., Skarżący w swoim piśmie złożonym na rozprawie w dniu 13 grudnia 2004 r. wywodzi, że nie otrzymał stosownych...

VI SA/Wa 2017/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-12

jego nieważność) tylko wówczas, jeśli stwierdzi, że akt ten narusza prawo materialne - w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy lub procesowe - w stopniu mogącym mieć wpływ...
jak i procesowych aspektów stosunku administracyjnoprawnego, skonkretyzowanego w zaskarżonej decyzji. Sąd administracyjny może uchylić zaskarżony akt (lub stwierdzić...

VI SAB/Wa 15/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-27

, za niedopuszczalne cofnięcie skargi, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności., W ocenie Sądu...
, w rozpoznawanym przypadku należy stwierdzić, iż cofnięcie skargi jest dopuszczalne i skuteczne, albowiem nie zmierza do obejścia prawa oraz nie spowoduje utrzymania w mocy...

VI SA/Wa 1236/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-30

lub czynności dotkniętych wadą nieważności., W ocenie Sądu, w rozpoznawanym przypadku należy stwierdzić, iż cofnięcie skargi przez skarżącego jest dopuszczalne i skuteczne...
, albowiem nie zmierza do obejścia prawa oraz nie spowoduje utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności., W przypadku skutecznego cofnięcia skargi, Sąd...

VI SAB/Wa 99/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-29

rozstrzygnięć administracyjnych, muszą istnieć podstawy prawne, pozwalające na zrekonstruowanie pozostałych elementów stosunku administracyjno-prawnego, uzasadniające stwierdzenie...
administracyjnego, wówczas podlega ona odrzuceniu. Jej rozpoznanie skutkowałoby bowiem nieważnością postępowania (art. 183 § 2 pkt 1 p.p.s.a.)., W myśl art. 1 p.p.s.a., przed sądami...
1   Następne >   2