Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Aptekarska X

VI SA/Wa 2054/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-03

do stwierdzenia nieważności, a mianowicie art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a. poprzez wydanie uchwały w sprawie rozstrzygniętej inną uchwałą (decyzją) ostateczną, co skutkuje...
do stwierdzenia nieważności uchwały doręczonej w dniu [...] czerwca 2016 r. w przedmiocie utrzymania w mocy uchwały Prezydium ORA z dnia [...] marca 2016 r. jest art. 156...

II GSK 745/17 - Wyrok NSA z 2019-04-02

zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, a tym samym stwierdził, że obie uchwały zostały wydane bez podstawy prawnej, co skutkuje stwierdzeniem nieważności obu...
z tym, że w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. wyróżnia się dwie podstawy stwierdzenia nieważności decyzji: brak podstawy prawnej i rażące naruszenie prawa i że w praktyce powstają...

II GSK 4589/16 - Wyrok NSA z 2018-12-04

, a więc były dotknięte wadą nieważności określoną w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. W związku z tym, że w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. wyróżnia się dwie podstawy stwierdzenia nieważności decyzji...
Rady Aptekarskiej z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie opinii w zakresie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, stwierdził nieważność...

II GSK 4590/16 - Wyrok NSA z 2018-12-04

wyróżnia się dwie podstawy stwierdzenia nieważności decyzji: brak podstawy prawnej i rażące naruszenie prawa i że w praktyce powstają trudności w przyporządkowaniu stanów...
faktycznych do jednej z tych dwóch przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji, można by ewentualnie rozważyć, czy w rozpatrywanym przypadku nie mamy do czynienia z rażącym...

VI SA/Wa 2668/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-15

strona skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w całości, ewentualnie o uchylenie zaskarżonej uchwały w całości oraz o zasadzenie kosztów postępowania...
. 205-206)., Należy również przyznać rację stronie skarżącej, która wniosła o stwierdzenie nieważności skarżonej uchwały NRA, wskazując iż nie zawiera ona pod swą treścią...

II GSK 1143/17 - Wyrok NSA z 2019-05-09

., Przypomnienia wymaga, iż podstawą stwierdzenia nieważności przez Sąd I instancji objętej skargą zaskarżonej uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia [...] marca 2016 r...
, iż są podstawy do stwierdzenia nieważności uchwał samorządu aptekarskiego w niniejszej sprawie, choć nie z tego powodu na jaki wskazał Sąd I instancji. Powodem...

VI SA/Wa 1797/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-10

uchwały ORA i zezwolenie na wyjście przez ORA poza jej kompetencje wynikające z przepisów prawa., Mając na uwadze powyższe skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności...
już po wydaniu w danej sprawie rozstrzygnięcia powinno prowadzić do stwierdzenia jego nieważności jako wydanego bez podstawy prawnej w oparciu o przepis art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....

II GSK 5457/16 - Wyrok NSA z 2019-02-19

ogólnodostępnej., Przypomnienia wymaga, iż podstawą stwierdzenia nieważności przez Sąd I instancji objętej skargą zaskarżonej uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia [...] marca...
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały oraz utrzymanej nią w mocy uchwały Okręgowej Izby Aptekarskiej w P. z dnia...

II GSK 4641/16 - Wyrok NSA z 2018-12-11

k.p.a. i art. 37ap ust.1 pkt 2 w zw. z art. 101 pkt 4 Prawa farmaceutycznego w zw. z art. 106 § 1 i 5 k.p.a., Przypomnienia wymaga, iż podstawą stwierdzenia nieważności...
uznał, iż są podstawy do stwierdzenia nieważności uchwał samorządu aptekarskiego w niniejszej sprawie, choć nie z tego powodu na jaki wskazał Sąd I instancji. Powodem...

II GSK 2475/17 - Wyrok NSA z 2019-10-15

omówione stanowisko Sądu I instancji., Naczelny Sąd Administracyjny mając na uwadze wyżej przytoczone rozważania uznał, że są podstawy do stwierdzenia nieważności uchwał...
2016 r. w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, w punkcie pierwszym, stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały...
1   Następne >   +2   +5   +10   12