Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Adwokacka X

VI SA/Wa 1026/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-28

Adwokackiej z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oddala skargę Zaskarżoną uchwałą...
z [...] lutego 2018 r. Naczelna Rada Adwokacka (dalej 'NRA') odmówiła stwierdzenia nieważności uchwały Prezydium NRA z [...] października 2012 r., którą uchylono uchwałę Okręgowej...

VI SA/Wa 1198/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-08

. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
2015r. skarżący zwrócił się do Prezydium NRA z wnioskiem o stwierdzenie nieważności § 8 uchwały ORA w [...] z dnia [...] sierpnia 2010r. o skreśleniu go z listy adwokatów...

II GSK 1559/18 - Wyrok NSA z 2022-01-20

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały o skreśleniu z listy adwokatów 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę...
') z [...] września 2017 r. (nr [...]) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały o skreśleniu z listy adwokatów., WSA orzekał w następującym...

VI SA/Wa 887/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-07-22

nie uwzględniające wniosku skarżącego o stwierdzenie nieważności uchwał ORA odmawiających skarżącemu wpisu na listę adwokatów. W uzasadnieniu wyroku Sąd wyraził ocenę prawną...
stwierdzenia przez Sąd nieważności przedmiotowych uchwał Okręgowej Rady Adwokackiej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia...

II GZ 72/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-16

z dnia [...] marca 2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały o zawieszeniu adwokata w czynnościach zawodowych...
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z [...] marca 2018 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały o zawieszeniu adwokata...

VI SA/Wa 395/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-13

, złożył odwołanie, wnosząc o jej uchylenie. Jednocześnie, w tym samym piśmie, wniósł on o stwierdzenie, na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. nieważności przedmiotowej uchwały...
. odmówiono stwierdzenia nieważności uchwały ORA w K. z dnia [...] lipca 2010 r.;, 3. odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały., Prezydium NRA przystępując...

II GSK 266/19 - Wyrok NSA z 2019-07-10

odmowy stwierdzenia nieważności uchwały uchylającej uchwałę o skreśleniu z listy aplikantów adwokackich 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. uchyla uchwałę Naczelnej Rady...
Adwokackiej (w skrócie: NRA) z [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej., Sąd I instancji orzekał...

VI SA/Wa 1301/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-25

Adwokackiej z dnia [...] maja 2018 r. bez numeru w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały o zawieszeniu postępowania w przedmiocie skreślenia z listy adwokatów 1. uchyla...
1886/18 maja 2018 r. po rozpatrzeniu wniosku L. T. (zwanej dalej zainteresową/skarżącą) o stwierdzenie nieważności uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w W. (zwanej dalej organem...

VI SA/Wa 2408/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-25

[...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały o skreśleniu z listy adwokatów oddala skargę...
o stwierdzenie nieważności uchwały ORA w [...] z dnia [...] sierpnia 2010 roku o skreśleniu go z listy adwokatów., Uchwałą z dnia [...] lutego 2016 roku Prezydium...

VI SA/Wa 561/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-12

Rady Adwokackiej z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały o wpisie na listę adwokatów 1. stwierdza nieważność zaskarżonej...
zastosowanie, co doprowadziło do naruszenia art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a. poprzez przyjęcie iż zachodzi podstawa do stwierdzenia nieważności uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej...
1   Następne >   +2   +5   +10   18