Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

I SA 1324/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-17

[...] maja 2002 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] maja...
Mieszkaniowej w W. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z [...] sierpnia 1999 roku numer [...] Dyrektora Oddziału Terenowego...

I SA 2026/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-24

2003 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1/ uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Oddziału [...] w G. [...] Agencji...
zastosowania w sprawie i zachodzą przesłanki do stwierdzenia jej nieważności na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., jako wydanej bez podstawy prawnej i z rażącym...

I SA/Wa 277/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-21

Mieszkaniowej z dnia [...] grudnia 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej 1) uchyla...
w sprawie stwierdzenia nieważności pkt. 2 decyzji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Terenowy w E. z dnia [...] sierpnia 2001 r. nr [...]., Z ustaleń organu wynika...

I SA 1746/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-05

Mieszkaniowej z dnia [...] lipca 2002 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej decyzją z dnia [...].07.2002 r...
., nr [...] utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia [...].05.2002 r., nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Szefa Służby Zakwaterowania i Budownictwa...

I SA/Wa 275/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-14

z dnia [...] listopada 2003 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Dyrektora...
Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w S. z dnia [...] czerwca 2003 r., nr [...] odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

I SA 2336/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-10

z dnia [...] września 2003 r., [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwolnienia osobnej kwatery stałej 1) stwierdza nieważność zaskarżonej...
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w W. nr [...] z dnia [...] czerwca 2003 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji nr [...] z dnia [...] listopada 1998 r. Dyrektora...

II SAB/Wa 134/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-09-13

nieważności decyzji w sprawie przydziału osobnej kwatery stałej oraz wniosku z dnia [...] grudnia 2004 r. o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwolnienia kwatery postanawia...
skarżącego z dnia [...] grudnia 2004 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Komendanta [...] o przydziale osobnej kwatery stałej oraz z dnia [...] grudnia 2004 r...

OSK 1477/04 - Wyrok NSA z 2005-06-06

2002 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok i stwierdza nieważność decyzji Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia 10...
z dnia 24.05.2002 r. (...) odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Szefa Służby Zakwaterowania i Budownictwa Garnizonu Stołecznego z dnia 3.11.1984 r...

I SA 1107/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-04

z dnia [...] kwietnia 2003 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora...
stwierdzenia nieważności decyzji Dowódcy Garnizonu P. z dnia [...] listopada 1995 r. w sprawie odmowy przydziału osobnej kwatery stałej., W uzasadnieniu decyzji organ...

I SA 898/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-11-08

[....] marca 2003 r. nr [....] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia umorzyć postępowanie sądowe. Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w W. decyzją...
z dnia [....] marca 2003 r. nr [....] utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia [....] stycznia 2003 r. nr [....] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji nr [....] z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   39