Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

VI SA/Wa 2091/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-20

z siedzibą w K. na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę...
[...] grudnia 2013 r., [...] Sp. z o.o., powołując się na art. 156 § 1 pkt 2 i pkt 4 k.p.a., złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji [...] WIIH...

VI SA/Wa 2092/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-20

z siedzibą w K. na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę...
spółką przejmującą [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...], złożył do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK) wniosek o stwierdzenie nieważności...

II GSK 2639/15 - Wyrok NSA z 2017-02-16

i Konsumentów z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie obciążenia kosztami przeprowadzenia badań 1. uchyla zaskarżony...
. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o obciążeniu kosztami przeprowadzonych badań dotyczących kontroli jakości., W uzasadnieniu Sąd pierwszej instancji podał...

II GSK 3094/15 - Wyrok NSA z 2017-02-16

i Konsumentów z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o nałożeniu kary pieniężnej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę...
stwierdzenia nieważności decyzji o nałożeniu kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu produktu zafałszowanego oraz produktu nieodpowiadającego wymaganiom w zakresie jakości...

VI SA/Wa 2325/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-11

na skargę Organ wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji. Uzasadniając złożony w tym zakresie wniosek Prezes UOKiK podniósł, że zaskarżona decyzja została...
, iż działanie pracownika bez upoważnienia pociąga za sobą nieważność decyzji to jednak już przy wskazaniu podstaw prawnych stwierdzenia nieważności decyzji w takim przypadku...

VI SA/Wa 1928/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-15

Organ wniósł pierwotnie o oddalenie skargi. Następnie pismem z 9 listopada 2020 r. Organ wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji. Uzasadniając złożony...
bez upoważnienia pociąga za sobą nieważność decyzji, to jednak już przy wskazaniu podstaw prawnych stwierdzenia nieważności decyzji w takim przypadku, jak w przedmiotowej...

VI SA/Wa 1628/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-04

decyzji. Następnie, w piśmie z 10 września 2020 r. wniósł o stwierdzenie nieważności tej decyzji, wskazując na to, że osoba, którą ją podpisała nie posiadała...
do tego stosownego upoważnienia., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zaskarżona decyzja podlegała stwierdzeniu nieważności, albowiem została wydana...

VI SA/Wa 1741/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-23

piśmie procesowym wniósł o stwierdzenie nieważności tej decyzji, wskazując na to, że osoba, którą ją podpisała nie posiadała do tego stosownego upoważnienia., Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zaskarżona decyzja podlegała stwierdzeniu nieważności, albowiem została wydana z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu...

VI SA/Wa 2037/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-28

o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, wskazując, że decyzję wydała J.K. ([...] Departamentu Inspekcji Handlowej), która na podstawie pkt 4 upoważnienia z dnia...
w Warszawie zważył, co następuje:, Zaskarżona decyzja podlegała stwierdzeniu nieważności, albowiem została wydana z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 ustawy...

VI SA/Wa 1745/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-11

stanowisko zawarte w zaskrzonej decyzji. W piśmie natomiast z 16 października 2020 r. organ wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w związku z podpisaniem...
października 2020 r. o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji. Wyjaśnienia jednak wymaga, że podstawowym skutkiem stwierdzenia nieważności jest potwierdzenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   19