Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X
  • Symbol

VI SA/Wa 1092/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-10

. na postanowienie Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji 1. uchyla...
przekazania Komisji Nadzoru Finansowego wniosku skarżących o stwierdzenie nieważności uchwały Komisji Nadzoru Bankowego z dnia [...] stycznia 2000 r. nr [...] w sprawie...

II SA/Rz 1305/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-06-10

[...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] czerwca 2018 r...
z dnia 4 kwietnia 2018 r. skarżący wystąpił do SKO o stwierdzenie nieważności ww. decyzji Starosty w części dotyczącej skarżącego (zmiany przebiegu granic pomiędzy...

VI SA/Wa 1736/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

w W. na decyzję Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności oddala skargę...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej tj. aneksu nr 2 do zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki [...] z dnia [...] stycznia 2018 r...

II SA/Wa 1144/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-24

z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej przyznania świadczenia specjalnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
z dnia [...] marca 2019 r. nr [...] i odmówił stwierdzenia nieważności decyzji tego organu z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania I. S...

II SA/Wa 1524/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-03

- rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdzono nieważność tego postanowienia., W związku ze stwierdzeniem powtarzającego się naruszania prawa przez A. P. Wójta Gminy...
nieważność tego postanowienia., W związku ze stwierdzeniem powtarzającego się naruszania prawa przez A. P. Wójta Gminy [...] przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r...

I OSK 286/11 - Wyrok NSA z 2011-05-19

(...) czerwca 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej przyznania świadczenia specjalnego oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia...
. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej przyznania świadczenia specjalnego., W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej instancji wskazał, iż Prezes...

I OSK 1017/21 - Wyrok NSA z 2022-03-16

., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 18 września 2020 r. oddalił skargę...
B.G. na decyzję Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z [...] listopada 2019 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia., Skargę kasacyjną od powyższego...

II GSK 476/10 - Wyrok NSA z 2011-06-10

Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie...
wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie zawieszenia działalności banku., Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym:, Pismem z 18 listopada 2008 r. skarżący...

II SA/Wa 1433/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-01

[...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] maja 2011 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy...
Kodeksu postępowania administracyjnego - złożył do Prezesa Rady Ministrów wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Rady Ministrów nr [...] z dnia [...] maja...

I OSK 1080/11 - Wyrok NSA z 2011-10-25

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 14 czerwca 2010 r. o stwierdzenie nieważności aktu odwołania z funkcji etatowego członka samorządowego kolegium odwoławczego oddala...
. na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie rozpoznania wniosku z 14 czerwca 2010 r. o stwierdzenie nieważności aktu odwołania, zobowiązał Prezesa Rady Ministrów...
1   Następne >   +2   +5   +10   39