Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 2302/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-05

z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia nr [...]. Prezes NFZ postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] stwierdził...
jego bezprzedmiotowości, podając, że bezprzedmiotowość postępowania sądowego była skutkiem stwierdzenia przez Prezesa NFZ decyzją z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] nieważności...

II GSK 3033/17 - Wyrok NSA z 2020-09-30

(...), nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. oddala skargę; 3...
Zdrowia (dalej: Prezes NFZ) z (...) nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...

II GSK 1020/15 - Wyrok NSA z 2016-11-24

., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 9 października 2014 r., sygn. akt VI SA...
. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, na podstawie art. 145 § 1 lit. c i art. 152 ustawy z dnia 30 sierpnia...

VI SA/Wa 2524/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-30

Funduszu Zdrowia z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia...
z dnia [...] czerwca 2016r. nr [...], którą odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] października 2013r...

VI SA/Wa 945/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-27

Funduszu Zdrowia z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności w sprawie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej ustalającej obowiązek...
Prezesa NFZ nr [...] z [...] listopada 2018 r. odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej...

VI SA/Wa 1757/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-06

stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego postanowił: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie...
o stwierdzenie nieważności wymienionej powyżej decyzji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] stycznia 2009 r., nr [...]., Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia...

VI SA/Wa 1758/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-06

niejawnym sprawy ze skargi P. w [...] na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...
instancji., II. W dniu [...] lutego 2010 r. P. w [...] (dalej też jako skarżący) wniósł do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek o stwierdzenie nieważności...

VI SA/Wa 1344/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-06

z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oddala...
[...] grudnia, 2007 r. wystąpił do Ministra Zdrowia o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa NFZ z dnia [...] maja 2007 r. oraz poprzedzającej ją decyzji Dyrektora...

VI SA/Wa 575/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-31

Funduszu Zdrowia z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej skierowania na leczenie poza granicami kraju oddala skargę...
[...] stycznia 2017 r., nr [...]. Zaskarżoną decyzją Prezes NFZ utrzymał w mocy decyzję własną z [...] listopada 2016 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji...

II GSK 314/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-16

stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie oraz przekazać sprawę do ponownego rozpoznania...
skargę E. W. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] sierpnia 2010 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia podlegania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100