Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Banku Polskiego X

VI SA/Wa 1029/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-07-20

Banku Polskiego z dnia [...] marca 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Narodowego Banku...
Polskiego /dalej zwanego Prezesem NBP/ o stwierdzenie nieważności decyzji o zablokowaniu rachunku cudzoziemca dewizowego. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że ojciec...

II GSK 24/07 - Wyrok NSA z 2007-07-05

., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 1979 r., Wnioskiem z dnia 15 lutego 2002 r. J. P...
. wystąpił do Ministra Finansów, przekazanym następnie według właściwości do Prezesa Narodowego Banku Polskiego, o stwierdzenie nieważności decyzji o zablokowaniu rachunku...

II GSK 182/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-13

wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 czerwca 1981 r. podając w jej uzasadnieniu, iż wnioskodawca - J. P...
się stwierdzenia nieważności decyzji nie wykazał również własnego interesu prawnego, a zatem nie mógł być uznany stroną postępowania administracyjnego. Wyjaśniono...

VI SA/Wa 1044/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-30

stwierdzenia nieważności decyzji Narodowego Banku Polskiego z dnia [...] czerwca 1981 roku. W uzasadnieniu wskazano, iż Pan J. P. nie jest właścicielem...
, iż jego zamiarem nie było stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] czerwca 1981 roku, ale zdarzenia faktycznego polegającego na pozbawieniu Pana T. S. w nieustalonym dniu...

VI SA/Wa 2218/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-24

we wniosku. Skarżąca doprecyzowała wniosek wnosząc o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] sierpnia 2010 r., Z uwagi na fakt, iż organ wydając decyzję z dnia...
2010 r. Na to postanowienie skarżąca wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o stwierdzenie niezgodności z prawem., Postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2010 r...

VI SA/Wa 734/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-10

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z wnioskiem o uchylenie decyzji lub o stwierdzenie jej nieważności i zasądzenie kosztów postępowania., Decyzji zarzucono...
postępowania nie był trafny., Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji nie został przez skarżącego uzasadniony, natomiast skład Sądu orzekający w sprawie nie znalazł...

I OSK 1410/05 - Wyrok NSA z 2006-05-23

na podstawie mianowania. W uzasadnieniu stwierdził, że zgodnie z art. 3 § 1 i 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz U nr 153, poz...
kasacyjnej, albowiem według art. 183 § 1 ustawy - p.p.s.a. rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, biorąc z urzędu pod uwagę jedynie nieważność postępowania...

II SA/Wa 2215/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-28

stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności (§ 2)., W myśl art. 145 § 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd...
jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Sąd nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące...

II SA/Wa 466/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-18

, z zastrzeżeniem art. 57a. Sąd nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu...
funkcje publiczne' wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 20 marca 2006 r., sygn. akt K 17/05 (publ. OTK-A z 2006 r. Nr 3, poz. 30). TK stwierdził m.in...

II GSK 395/13 - Wyrok NSA z 2014-05-13

z [...] listopada 2010 r. Prezes NBP stwierdził nieważność decyzji z [...] lutego 2008 r., uznając argumenty S. B. za zasadne. W związku z uprawomocnieniem się tej decyzji...
2007 r., co skutkowało stwierdzeniem dopuszczalności rozpoznania jej wniosku z [...] września 2007 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy i wydaniem zaskarżonej decyzji na skutek...
1   Następne >   2