Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego X

I ONP 2/18 - Wyrok NSA z 2018-06-14

Odwoławczego w W. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości...
w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd podniósł...

I OSK 1022/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-18

. na postanowienie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Prezesa Naczelnego Sądu...
. na postanowienie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Prezesa NSA z dnia [...], uchylił zaskarżone...

II SA/Wa 459/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-18

Sądu Administracyjnego z dnia [...] kwietnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia...
, poz. 2192). W konsekwencji wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonego postanowienia oraz utrzymanego nim w mocy postanowienia Prezesa Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Wa 791/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-26

Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2006 r. nr V Inf/S 0412/10/05 w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5...
, w której wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonego postanowienia oraz utrzymanego nim w mocy postanowienia Prezesa WSA w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2005 r...

I OSK 581/07 - Wyrok NSA z 2008-02-05

[...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Prezesa NSA z dnia [...] 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu...
skargi złożonej przez P. B. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonego postanowienia oraz utrzymanego...

I ONP 7/12 - Wyrok NSA z 2012-12-21

i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach, zależy od rozstrzygnięcia w innej sprawie z wniosku Burmistrza Miasta S. o stwierdzenie nieważności decyzji...
odszkodowania za nieruchomość, rozpoznanie sprawy o odszkodowanie nie zależy od postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast...

I ONP 2/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.; dalej: u.s.u.s.), odmówił stwierdzenia nieważności wyżej wskazanej decyzji...
., nie jest obarczona wadami kwalifikowanymi, w tym wadą rażącego naruszenia prawa, a w konsekwencji prawidłowo organ odmówił stwierdzenia nieważności., Prokurator Okręgowy...

I OPP 89/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-04

stwierdzenia nieważności decyzji., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie...
w sprawie ze skargi S. K. na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia [...] marca 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia...

II SAB/Wa 131/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-07-29

. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia [...] października 2003 r. nr [...] w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej...
w Warszawie do wydania stosownego aktu w sprawie wniosku z dnia 4 maja 2005 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia...

I OPP 131/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-10

H. F. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: 1. odrzucić...
. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Z rozstrzygnięciem tym skarżąca nie zgodziła się i wywiodła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu...
1   Następne >   +2   +5   7