Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

IV SA/Wa 998/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-22

Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę...
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 września 2006 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Kasy z dnia...

IV SA/Wa 1722/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-07

Ubezpieczenia Społecznego z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - skargę oddala - Decyzją...
o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział we W. z dnia [...] października 2003 r...

II GSK 242/08 - Wyrok NSA z 2008-07-03

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd...
z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaniu ubezpieczenia społecznego wobec skarżącego...

II GSK 475/07 - Wyrok NSA z 2008-04-04

k.p.a. określa uprawnienia tego podmiotu do podejmowania inicjatywy w zakresie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej. W tym znaczeniu...
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

IV SA/Wa 1143/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-31

Społecznego z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej stwierdzenia ustania...
swoją decyzję z dnia [...] marca 2006 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia...

III SA/Wr 672/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-02

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. D. na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] 2017 r., Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności...
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] 2017 r. (nr [...]) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji. Skarga ta wpłynęła do organu w dniu 23 sierpnia 2017...

VII SA/Wa 997/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-21

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla...
), ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, po rozpatrzeniu, wniosku E. R. o stwierdzenie nieważności decyzji KRUS z dnia, [...].03.2004 r. w sprawie...

VI SA/Wa 986/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-29

Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną...
w niniejszej sprawie, postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] czerwca 2005 r. stwierdzającej ustanie ubezpieczenia społecznego rolników w zakresie...

III SA/Wr 1128/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-03-29

do organu w dniu 16 października 2015 r., Jeszcze przed wniesieniem skargi, pismem z dnia 21 września 2015 r. skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji...
na jakim etapie jest postępowanie wywołane wnioskiem skarżącej o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji. W odpowiedzi, pełnomocnik organu wskazał, że sprawa dotycząca...

VII SA/Wa 1550/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-20

Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia ubezpieczenia...
rozpatrzenie prawy utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] marca 2010r. ([...]) odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej tegoż organu z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   49