Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Miar X

VI SA/Wa 713/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-30

., Wielka Brytania na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej...
[...] września 2009 roku odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar Nr [...] z dnia [...] sierpnia 2006 roku utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy...

II GSK 199/12 - Wyrok NSA z 2013-05-24

odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od E. W. na rzecz Prezesa Głównego Urzędu Miar 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem kosztów...
. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar (dalej: Prezes GUM) z dnia [...] stycznia 2010 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej zatwierdzenia...

II GSK 459/10 - Wyrok NSA z 2011-04-19

stwierdzenia nieważności decyzji o nałożeniu opłaty 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.; 2...
odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Z akt sprawy wynika, że decyzją z dnia [...] lipca 2006 r. Prezes Głównego Urzędu Miar (GUM) udzielił skarżącej zezwolenia...

II GSK 595/09 - Wyrok NSA z 2010-05-19

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1) oddala skargę kasacyjną; 2) zasądza od R. Spółka z o.o. na rzecz Prezesa Głównego Urzędu Miar kwotę 120...
'R.' złożyła na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 Kpa. wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa GUM z dnia [...] listopada 2005 r. W uzasadnieniu Spółka wskazała...

VI SA/Wa 1889/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-18

. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia [...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nr [...] z dnia [...] listopada 2005 r. oddala...
skargę Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2008 r. Prezes Głównego Urzędu Miar utrzymał w mocy swoją decyzję odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji z dnia...

VI SA/Wa 1749/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-14

. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia [...] lutego 2003 r. nr [...]., Postępowanie powyższe zakończyło się wydaniem...

VI SA/Wa 1880/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-12

Urzędu Miar utrzymał w mocy swoje decyzje odmawiające stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] listopada 2005 r. określające dla I. T., prowadzącego działalność...
o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar z [...] listopada 2005 r. nr [...] oraz nr [...]. Zdaniem strony art. 24a ust. 4 ustawy Prawo o miarach...

II GSK 690/09 - Wyrok NSA z 2010-07-20

. nr [...], [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie określenia opłaty za udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji...
S.na decyzje Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] oraz nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Zaskarżonymi decyzjami...

VI SA/Wa 1754/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-20

Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy...
. z o.o., z siedzibą w O. o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia [...] lutego 2003 r...

VI SAB/Wa 164/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-13

. nie wynikało żądanie wznowienia postepowania. Wniosek ten zawierał żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w nim wymienionych (w tym decyzji z dnia [...] lipca 2006 r...
. nr [...]) i został załatwiony przez Prezesa GUM decyzją ostateczną z dnia [...] stycznia 2010 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności tych decyzji zgodnie z treścią wniosku. E...
1   Następne >   +2   +5   11