Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Ceł X

II SA/Wa 656/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-05-18

niejawnym sprawy z wniosku K. T. o wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...].05.2001 r. [...], z dnia [...].05.2001r. [...], z dnia...
żądanie wszczęcia w trybie art. 156-159 K.p.a postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Głównego Urzędu Ceł. Żądanie to nie pozostaje w zakresie kognicji...

I SA/Po 4635/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-09-22

z wnioskiem o stwierdzenie nieważności w/w decyzji z dnia [...] albo o wznowienie postępowania zakończonego tą decyzją, uzasadniając wniosek o wznowienie...
zabezpieczenia majątkowego należności celnych przypadających od importera. Natomiast wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji uzasadnia okoliczność, że zawarte...

I SA/Po 4636/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-09-22

z wnioskiem o stwierdzenie nieważności w/w decyzji z dnia [...] albo o wznowienie postępowania zakończonego tą decyzją, uzasadniając wniosek o wznowienie...
zabezpieczenia majątkowego należności celnych przypadających od importera. Natomiast wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji uzasadnia okoliczność, że zawarte...

I SA/Kr 309/01 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-06-21

) , rym razem do Prezesa Głównego Urzędu Ceł o stwierdzenie nieważności decyzji wymiarowych z dnia 8.02.1994 r ., Decyzjami z dnia [...] .1998 r Dyrektor Urzędu Celnego...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Urzędu Celnego z dnia [...].1994 r., W tym samym dniu tj.25.05.1999 r Prezes Głównego Urzędu Ceł uchylił w całości decyzje...

SA/Rz 933/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-10-12

wymiaru opłaty manipulacyjnej dodatkowej., W piśmie z dnia 19 września 2000r. uzupełnionym pismem z dnia 7 lutego 2001r. J. P. wniósł o stwierdzenie nieważności...
pełnomocnika adwokata S. L. w sprawie dotyczącej stwierdzenia nieważności w/w decyzji Dyrektora Urzędu Celnego z dnia (...) października 1994r. w części dotyczącej opłaty...

GSK 7/04 - Wyrok NSA z 2004-04-28

że z istoty przepisów o wznowieniu postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji wynika konieczność oceny jej legalności wg unormowań obowiązujących w dacie jej wydania...
do jednej z przesłanek wznowienia postępowania, natomiast w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji - czy w samej decyzji zaistniał błąd skutkujący jej nieważność...

I SA/Kr 2624/01 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-03-15

.' Spółka z o.o. w [...]., Agencja celna wniosła o stwierdzenie nieważności w/w decyzji w części dotyczącej uznania jej za dłużnika wskazując, iż dokonując zgłoszenia celnego...
r odmówił stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji i stwierdził, że stroną niniejszego postępowania jest Inspekcja Weterynaryjna, zaś skarżąca - jej przedstawicielem...

I SA/Po 4627/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-09-22

Agencja Celna 'A', która za pośrednictwem swojego pełnomocnika - J. C. - złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] oraz wznowienie postępowania...
, iż uprawnienie do żądania wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wymierzającej cło importerowi, za którego należności celne złożono...

GSK 1382/04 - Wyrok NSA z 2005-01-31

jako osoby fizycznej nie ma wpływu na uprawnienia skarżącego jako strony postępowania administracyjnego i nie może skutkować stwierdzeniem nieważności decyzji. Naczelny...
, iż uchybienie, jakiego dopuściły się organy celne, nie mogło skutkować stwierdzenia nieważności decyzji organów obu instancji., Bezzasadnie skarżący zarzucił organowi celnemu...

SA/Sz 658/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-07-07

domagając się w niej stwierdzenia nieważności lub uchylenia zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Dyrektora Urzędu Celnego decyzji z dnia [...] nr [...]., W skardze...
funkcjonariusza nie może być identyfikowane z rażącym naruszeniem prawa, dającym podstawę do stwierdzenia nieważności postępowania', że zasady państwa prawa wymagają...
1   Następne >   +2   +5   +10   50